Kennisnotitie SCP en CPB over ex ante evaluatie Kinderopvang

Auteurs: Freek Buckx (SCP), Anne Roeters (SCP), Maria Vliek (SCP), Jonneke Bolhaar (CPB), Egbert Jongen (CPB)

Beeld: ©ANP / Robin Utrecht

Met een hervorming van het financieringsstelsel voor kinderopvang wil het kabinet het stelsel eenvoudiger maken en de betaalbaarheid verbeteren. In oktober 2022 reflecteerde het SCP op het kabinetsplan en plaatste vraagtekens bij het doel en de doelmatigheid ervan.

In vervolg daarop hebben het Centraal Planbureau (CPB) en Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) een analyse gedaan van de maatschappelijke effecten en het maatschappelijk rendement van het voorgenomen plan. Daarbij constateerden de onderzoekers dat (bijna) gratis kinderopvang er nauwelijks toe leidt dat ouders meer gaan werken. Bovendien is de kans groot dat het op korte termijn een ongunstig effect heeft op de ontwikkeling van kinderen, de kwaliteit van kinderopvang en de toegankelijkheid ervan voor gezinnen met een laag inkomen. Voor hen kan kinderopvang juist duurder worden en pakt de stelselherziening negatief uit voor de kansengelijkheid in ons land.

CPB en SCP zijn van mening dat het verstandig is om het plan te heroverwegen. Het kabinet zou daarbij vooral moeten kijken naar de effecten op de ontwikkeling van kinderen en het bevorderen van kansengelijkheid.