Jongeren aan de slag met SCP-rapport ‘De toekomst tegemoet’: resultaten in SER-verkenning

Het SCP-rapport De toekomst tegemoet uit 2016 heeft uiteindelijk geleid tot de verkenning Hoge verwachtingen. Kansen en belemmeringen voor jongeren in 2019 die de Sociaal Economische Raad (SER) op 30 augustus heeft uitgebracht.

De centrale boodschap van De toekomst tegemoet luidt dat de volwassenen van 2050 in hun leven te maken krijgen met meer dynamiek, meer maatwerk en meer eigen regie. Het SER Jongerenplatform heeft daarop een manifest opgesteld waarin zij waarschuwde dat er op drie domeinen – leren, werken en samenleven – meerdere positieve en negatieve trends voor jongeren zichtbaar waren die doorgetrokken dan wel doorbroken moesten worden.

Het manifest was aanleiding voor de Tweede Kamer om de SER te vragen een verkenning uit te voeren naar de kansen en belemmeringen van jongeren in de domeinen onderwijs, arbeidsmarkt, woningmarkt en gezinsvorming. Hiermee is voortgebouwd op het eerder genoemde SCP-rapport.