Onderzoek naar maatschappelijke effecten coronacrisis

De huidige crisis raakt iedereen in Nederland. Dat brengt veel onzekerheid met zich mee. We zien de impact van de gevolgen al op verschillende terreinen, zoals werk, onderwijs en gezondheidszorg.

Bejaarden

Die gevolgen roepen belangrijke kennisvragen op over de effecten van de crisis voor de maatschappelijke positie van diverse groepen en de manier waarop zij in de (nabije) toekomst aan de samenleving kunnen deelnemen. En over de cohesie tussen mensen, tussen groepen en van de samenleving. Het roept ook kennisvragen op over de huidige en toekomstige inrichting van onze samenleving. Zoals de verdeling van verantwoordelijkheden tussen burgers, bedrijven en overheden, het vertrouwen in instituties etc.

De komende tijd verdiept het SCP zich in de maatschappelijke vraagstukken die door deze crisis worden opgeworpen. We bundelen onze wetenschappelijke kennis en expertise op diverse terreinen om beleidsrelevante kwesties in kaart te brengen, waardoor de negatieve effecten op de kwaliteit van het leven en samenleving zoveel als mogelijk kunnen worden geminimaliseerd.