SCP start nieuw meerjarenprogramma 2021-2026

Deze maand start het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) met een nieuw meerjarenprogramma. Met het meerjarenprogramma anticipeert het SCP op maatschappelijke ontwikkelingen en vraagstukken die de komende jaren in Nederland spelen. Dat levert vertrouwde SCP-thema’s op als kansengelijkheid en brede welvaart. Maar ook nieuw onderzoek, bijvoorbeeld over overheidsinterventies om gedrag te veranderen en over de gevolgen van internationalisering op ons dagelijks leven.

Nieuwe thema’s

Het SCP snijdt met het Meerjarenplan, dat loopt van 2021 tot en met 2025, verschillende inhoudelijk nieuwe thema’s aan en wil daarnaast vertrouwde vraagstukken zoals diversiteit, emancipatie en cultuur op een andere manier benaderen. Vanuit het programma ‘Beleidsvisies, burgervisies en gedragingen’ zal het SCP onderzoeken hoe de overheid enerzijds en burgers anderzijds kijken naar maatschappelijke uitdagingen en welke verantwoordelijkheden zij daarin zien en zelf nemen. In het programma ‘Lokaal. Het sociaal domein en de kracht van de lokale verzorgingsstaat’  zal als vervolg op evaluaties van de decentralisatie van 2015 meer onderzoek gedaan worden naar de lokale praktijk in het sociaal domein. En in het programma ‘Internationaal’ wordt gekeken naar de verwevenheid met het buitenland en de gevolgen die internationalisering heeft op ons dagelijks leven.

Handelingsopties voor beleid

Waar het SCP voorheen vooral monitoringsonderzoek deed om verandering in de samenleving te meten, richt het SCP zich met het nieuwe Meerjarenplan op het verkennen en verklaren van integrale maatschappelijke vraagstukken, waarbij verschillende wetenschappelijke disciplines,  beleidsterreinen en departementen zijn betrokken. Tevens gaat het SCP vaker handelingsopties meenemen in zijn analyses. Op die manier wil het SCP beter aansluiten bij de totstandkoming van overheidsbeleid.

Flexibiliteit

Om tot een nieuw meerjarenplan te komen heeft het SCP verwachte ontwikkelingen op verschillende beleidsterreinen in kaart gebracht. Daarvoor is niet alleen eigen onderzoek gebruikt, maar ook andere wetenschappelijke literatuur, beleidsnotities en strategische agenda’s van departementen en andere adviesorganen van de overheid. Er zijn gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers vanuit beleid, politiek, maatschappelijke organisaties, gemeenten, andere kennisinstellingen en de wetenschap.

Er kan veel gebeuren in vijf jaar. Het SCP blijft daarom gedurende de looptijd van het plan in gesprek met beleid, politiek, wetenschap en maatschappelijke organisaties om de ontwikkelingen die het planbureau ziet te toetsen. Op die manier wil het SCP het meerjarenplan jaarlijks ijken. Binnen het meerjarenplan is ruimte voor flexibiliteit ingebouwd, zodat er ook ingesprongen kan worden  op actuele gebeurtenissen en nieuwe ontwikkelingen.

De nieuwe programma’s van het SCP op een rij:

  • Beleidsvisies, burgervisies en gedragingen
  • Schaarste, welvaart en welbevinden
  • De diverse bevolking van Nederland: samenleven nu en in de toekomst
  • Lokaal: Het sociaal domein en de kracht van de lokale verzorgingsstaat
  • Representatie en vertrouwen
  • Nederland internationaal
  • Participatie, talentontwikkeling en kansengelijkheid

Voor meer informatie zie meerjarenplan 2021-2026