Nieuw Jaarplan 2022 SCP gepubliceerd

In het vandaag gepubliceerde jaarplan 2022 staat welk onderzoek het SCP het komende jaar gaat doen op het terrein van grote maatschappelijke vraagstukken. Kansengelijkheid, participatie en talentontwikkeling, representatie en vertrouwen, de diverse bevolking in Nederland, het sociaal domein en de lokale verzorgingsstaat en brede welvaart staan centraal. Het SCP heeft de ambitie om met dit jaarplan een meer compleet beeld van Nederland en meer integrale kennis te presenteren. Waarin aandacht is voor thema’s zoals emancipatie, wonen en digitalisering.

Winterstraat in Den Haag

Opgesteld in samenspraak met stakeholders

Het jaarplan 2022 is een onderdeel van het Meerjarenplan 2021-2025. Met het meerjarenprogramma reageert het SCP op maatschappelijke ontwikkelingen en vraagstukken die de komende jaren in Nederland spelen. 

Bij het opstellen van het jaarplan heeft SCP eerst geïnventariseerd waar de focus van het meerjarenplan op moet komen. Om de behoefte te peilen is het SCP hiervoor in gesprek gegaan  met vertegenwoordigers van ministeries, politiek, gemeenten, provincies, maatschappelijke organisaties, media en bedrijven. Daarnaast heeft het SCP ook gekeken waar het aansluit op bestaand onderzoek en waar kennis van het SCP meerwaarde biedt voor beleid. 
 

Burgerperspectief staat centraal

Het SCP verkent hoe het met de inwoners van Nederland gaat op sociaal en cultureel gebied. Daarnaast wordt ook onderzocht hoe inwoners van Nederland zelf vinden dat met hen zelf gaat. Dat noemt het SCP het burgerperspectief. Het burgerperspectief heeft een belangrijke rol gespeeld in de totstandkoming van het nieuwe jaarplan. In de ontwikkeling van het jaarplan is ook gekeken naar de uitkomsten van onderzoeken die we onder burgers uitvoeren en hebben uitgevoerd in afgelopen jaren. Het doel hiervan is dat de onderzoeksvragen die het SCP de komende jaren beantwoordt, aansluiten bij de leefsituatie van mensen. 

Het gevolg hiervan is dat het onderzoek van het SCP domeinoverstijgend en integraal is, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Waar nodig gaat het ook de diepte in om belangrijke mechanismen in de samenleving bloot te leggen. Bijvoorbeeld om mechanismen die leiden tot insluiting en uitsluiting bloot te leggen. Het SCP zet zich in om met deze kennis impact te hebben op beleid, zodat het doorwerkt in het leven van mensen en de samenleving. Daarom streeft het SCP in 2022 naar een effectievere kennisdeling.  
 

Aansluiten op de actualiteit

Vanuit zijn rol van planbureau wil het SCP inspelen op nieuwe kennisvragen die voortkomen uit de actualiteit. Ook in 2022 wil het SCP dit realiseren. Door onder andere door kennis bij te blijven dragen aan de besluitvorming rondom coronamaatregelen, door zijn kennis toegankelijk te maken voor parlement en andere stakeholders, en door te investeren in kennisdeling met beleid bijvoorbeeld op gebied van brede welvaart. Het SCP houdt periodiek zijn werkprogramma tegen het licht van de actualiteit, om te beschouwen of het SCP nog wel de juiste vraagstukken op een goede manier onderzoekt.