Burgerperspectieven 2008 | 2

Kwartaalrapportage van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (COB)

Auteurs: Paul Dekker en Eefje Steenvoorden
ISBN: 9789037703931

Het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (COB) wordt gedaan door het Sociaal en Cultureel Planbureau in opdracht van de Voorlichtingsraad (VoRa) en heeft de volgende doelstellingen:

  1. Het kabinet voorzien van actuele informatie over ontwikkelingen in opvattingen in de bevolking over maatschappelijke en politieke problemen en doeleinden, inclusief gegevens over algemene tevredenheid en onbehagen en zo mogelijk signaleringen van groepen die 'negatief' opvallen.
  2. Het informeren van politiek en publiek met uitvoeriger analyses van deze onderwerpen om Nederland in de tijd en internationaal te kunnen plaatsen en verscheidenheid binnen de Nederlandse samenleving in kaart te brengen en te duiden.
  3. Een bijdrage leveren aan de publieke discussie over maatschappelijke en politieke problemen en doeleinden door relativering en uitdieping van enquĂȘtegegevens over de publieke opinie met behulp van vergelijkende analyses en kwalitatief onderzoek.


Het onderzoek resulteert in kwartaalrapporten, gebaseerd op enquĂȘtes en kwalitatief onderzoek in het betreffende kwartaal, en een jaarlijkse verdiepende studie, gebaseerd op het gecombineerde materiaal van vier kwartalen, literatuur en secundaire analyses van door anderen verzamelde gegevens.

In de loop van 2008 zal het SCP een nulversie van de verdiepende studie uitbrengen. Daarin wordt ingegaan op methodologische aspecten en verslag gedaan van de pilot van eind 2007