Het multiniveaumodel voor de verdeling van het inkomensdeel van de Participatiewet over gemeenten: uitwerking van verbeteropties

In eerdere studies heeft het SCP een verdeelmethodiek ontworpen voor de verdeling over de gemeenten van de landelijke middelen voor het inkomsensdeel van de Participatiewet. In 2015 is deze methodiek voor het eerst toegepast. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft besloten om - voorafgaand aan de berekening van de budgetten voor 2016 - na te gaan of de kwaliteit van het model verder verbeterd kan worden.

Auteur(s): Jan Dirk Vlasblom, Klarita Sadiraj.
Alleen als pdf te downloaden van de SCP-site; niet verkrijgbaar in gedrukte versie.

In deze technische publicatie wordt een overzicht gegeven van de mogelijke verbeteropties en een voorstel tot een verbeterd model.