Vijf jaar Caribisch Nederland

Gevolgen voor de bevolking.

Auteur(s): Evert Pommer, Rob Bijl (red.).
ISBN/ISSN/anders: 978 90 377 0755 7

Op 10 oktober 2010 zijn Bonaire, Sint Eustatius en Saba, onder de vlag van Caribisch Nederland, nieuwe Nederlandse openbare lichamen geworden. Zo kwam een einde aan de Nederlandse Antillen als bestuurlijke eenheid. Om de nieuwe bestuurlijke situatie gestalte te geven zijn een groot aantal afspraken gemaakt tussen Europese en Caribische bestuurders. Een van de afspraken is om na vijf jaar de uitwerking van de nieuwe staatkundige situatie te evalueren. Hiervoor is een evaluatiecommissie ingesteld. Deze heeft ­– mede op advies van de Raad van State – drie onderzoeken uitgezet, die respectievelijk de gevolgen voor de wetgeving, het openbaar bestuur en de bevolking in beeld brengen.

Dit rapport heeft betrekking op de gevolgen voor de bevolking: welke invloed hebben de nieuwe staatkundige verhoudingen op het dagelijkse leven van de bewoners, wat is de rol van de voorzieningen hierin en zijn de gemaakte afspraken over het te bereiken voorzieningenniveau nagekomen? Er is vooral gekeken naar de economische situatie, de fysieke infrastructuur, het onderwijs, de gezondheidszorg, de sociale zekerheid en de veiligheidsvoorzieningen op de eilanden. Om een goed inzicht te krijgen in de ontwikkelingen in relatie tot de gemaakte afspraken zijn veel gesprekken gevoerd met bestuurders, ambtenaren, professionals, zakenmensen en burgers. Ook is er onder burgers op de eilanden een belevingsonderzoek gehouden, om hun ervaringen van de afgelopen vijf jaar in beeld te krijgen.

Gebruikte databestanden

En voorts informatie uit lokale registraties, bij Nederlandse toezichthouders en overheden, en uit rapporten en overheidsdocumenten.