Veranderde zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking

Landelijke evaluatie van de Hervorming Langdurige Zorg.

Auteurs: Mariska Kromhout, Mirjam de Klerk en Nora Kornalijnslijper (red.).
ISBN/ISSN/anders: 978 90 377 0875 2.

In deze landelijke evaluatie is het SCP, in samenwerking met andere kennisinstituten, nagegaan welke ontwikkelingen sinds 1 januari 2015 hebben plaatsgevonden in de zorg en ondersteuning en welke ervaringen verschillende typen actoren (zoals zorgvragers, mantelzorgers, gemeenten, zorgverleners, indicatiestellers en cliëntondersteuners) hiermee hebben.

Daarbij zijn diverse methoden toegepast, zoals literatuuronderzoek, enquêtes, mondelinge interviews, groepsgesprekken, jurisprudentie-analyse en analyse van registratiegegevens.

Deze evaluatie beslaat de eerste jaren na invoering van het nieuwe stelsel.

Sinds 1 januari 2015 is de langdurige zorg en ondersteuning in Nederland anders ingericht.

Op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) over de periode 2015 tot en met 2017 de landelijke evaluatie uit van de Hervorming Langdurige Zorg.

In het kader van de HLZ-evaluatie zijn diverse deelrapporten verschenen. Dit is het overkoepelende eindrapport.

Gebruikte databestanden

  • Onderzoek zorggebruik - zorgenquête (OZG)
  • Evaluatie Hervorming Langdurige Zorg (HLZ)
  • Centrum indicatiestelling zorg - analysebestanden (CIZ)
  • Statline (CBS)
  • MLZ Statline (CBS)
  • IV3-infomatie: door gemeenten aan het CBS verstrekte financiële gegevens
  • Panel Psychisch Gezien (Trimbos instituut)

Verder zijn registratiegegevens gebruikt van het CAK, NIVEL, en Zorginstituut Nederland