Arbeidsmarkt in kaart: wel- en niet-werkenden – editie 1

De overheid wil dat mensen langer doorwerken en beperkt gebruik maken van uitkeringen. Ze roept werkenden daarom op om hun kennis en vaardigheden op peil te houden, zodat ze makkelijker ander werk kunnen vinden als dat nodig is. Ook wil de overheid dat burgers vaker onderlinge zorg geven aan elkaar. Voorzieningen om arbeid en zorg te combineren, zoals zeggenschap over werktijden en -plek, kunnen de combinatie van beide taken gemakkelijker maken. Een onderzoek naar de trends in de afgelopen decennia.

De vandaag verschenen digitale publicatie Arbeidsmarkt in kaart: wel- en niet-werkenden – editie 1 toont wat er de afgelopen decennia gebeurde op de volgende terreinen: baanmobiliteit, scholingsdeelname, zorg voor hulpbehoevende naasten en zeggenschap over werktijden en -plek. De cijfers lopen tot en met 2016. In dat jaar was het aantal werklozen nog hoog door de economische crisis uit de jaren ervoor.

De belangrijkste uitkomsten zijn:

  • Het percentage werknemers dat een andere baan zoekt bleef tussen 2004 en 2016 vrijwel constant.
  • Het aandeel dat daadwerkelijk van werkgever verandert, steeg evenmin, over een langere periode bezien (1992-2016). De groei van tijdelijk werk sinds de jaren 90 ging dus niet gepaard met een groter aantal baanwisselingen.
  • Wel waren baanveranderingen in 2010-2016 vaker noodgedwongen van aard dan in het decennium ervoor. Dat ligt waarschijnlijk aan de economische crisis en de naweeën ervan.
  • De scholingsdeelname van werkenden bleef tussen 2004 en 2016 min of meer gelijk. Die van 55-plussers steeg wel.  
  • Werkenden die in 2014 problemen ervoeren met hun kennis en vaardigheden, namen in de twee daarop volgende jaren niet vaker dan anderen deel aan scholing.
  • Het percentage mantelzorgers onder werkenden groeide van 2006 tot 2012. Daarna bleef het min of meer gelijk. Wel geeft een steeds groter deel van de werkende mantelzorgers langdurig hulp.
  • Het percentage werknemers dat minstens 1 dag per week thuiswerkt steeg tussen 2004 en 2014; daarna kwam de groei tot stilstand. Het aandeel met zeggenschap over begin- en eindtijden bleef gelijk. En juist die laatste vorm van invloed helpt de afstemming tussen werk en privéleven het meest.

Nieuwe editie publicatie in voorjaar 2020

Volgend voorjaar verschijnt een nieuwe, uitgebreidere editie van deze publicatie. Daarin staan gegevens tot en met 2018.

Digitale publicatie

Arbeidsmarkt in kaart: wel- en niet-werkenden – editie 1 is een digitale publicatie. Ze bestaat uit meerdere, op zichzelf staande pagina’s of kaarten. Iedere kaart geeft antwoord op een vraag, zoals ‘Veranderen werkenden vaker dan vroeger van positie op de arbeidsmarkt?’ en ‘Neemt een leven lang leren onder werkenden toe?’. De publicatie is een vervolg op de rapporten die eerder verschenen onder de titel Aanbod van arbeid.

Gebruikte gegevens

De gegevens in deze publicatie komen uit een langlopend onderzoek onder 4.500 werkenden en niet-werkenden dat het SCP beheert.