De veranderende wereld van werk

Een verkennende studie naar de kwaliteit van werk in 2030.

De toekomst van werk staat volop in de aandacht. We staan aan de vooravond van grote veranderingen, of zitten er al middenin. De meeste verkenningen gaan vooral in op vragen over groei en krimp oftewel de kwantiteit van werk. Maar ook de kwaliteit van werk kan veranderen. Op verzoek van de vaste commissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer voert het SCP daarom een verkenning uit naar de kwaliteit van werk in de toekomst.

Doel

Doel van deze verkenning is meer inzicht in bedreigingen en kansen met betrekking tot de kwaliteit van werk in de toekomst.

Focus

We onderzoeken drie maatschappelijke ontwikkelingen die de mogelijkheden van (potentiële) werkenden kunnen beperken of vergroten: platformisering, robotisering en vergrijzing. Ook kijken we naar de mate waarin veranderingen in de kwaliteit van werk gevolgen hebben voor het combineren van werk met scholing en zorgtaken. Daarbij brengen we ook sociale verschillen tussen groepen burgers in kaart (mannen en vrouwen, hoger opgeleiden en lager opgeleiden enzovoorts).

Hoofdvraag

Kunnen groepen burgers in 2030 rekenen op kwaliteitsvol werk? En kunnen zij dit combineren met scholing en zorg voor naasten en kinderen?

Deelvragen

  • Wat zijn de mogelijke gevolgen van verdere technologische ontwikkelingen van platforms voor de kwaliteit van het werk van groepen burgers in 2030?
  • Wat zijn de mogelijke gevolgen van verdere technologische ontwikkelingen van robots voor de kwaliteit van het werk van groepen burgers in 2030?
  • Wat zijn mogelijke gevolgen van verdere vergrijzing van de bevolking voor de kwaliteit van het werk van groepen burgers in 2030?
  • Wat betekenen de veranderingen op het gebied van (kwaliteitsvol) werk voor de mate waarin werkenden kunnen leren, mantelzorg kunnen geven en voor kinderen kunnen zorgen?

Onderzoeksmethoden

Het onderzoek wordt uitgevoerd aan de hand van een systematische literatuurstudie, 29 interviews met experts en twee toekomstscenario’s.

Publicatie

De uitkomsten van dit onderzoek verschijnen naar verwachting begin 2021.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anne Roeters.