Verkennende studie naar de kwaliteit van werk in 2030

Het SCP is begonnen met een verkenning van de toekomst van werk waarin de kwaliteit van werk centraal staat. Dit mede naar aanleiding van een verzoek van de Vaste Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid in de Tweede Kamer.

De toekomst van werk staat volop in de aandacht. Het grote aantal studies en beschouwingen van de toekomst van werk dat net verschenen is of op het punt van verschijnen staat, is opmerkelijk. Veel toekomstverkenningen zijn geïnteresseerd in vraagstukken met betrekking tot de groei en krimp van werk. Het SCP bouwt hierop voort door naar de implicaties voor de kwaliteit van werk te kijken.

In het project De veranderende wereld van werk: een verkennende studie naar de kwaliteit van werk in 2030 wordt het burgerperspectief centraal gesteld en probeert het SCP te doordenken hoe goed - of slecht - het werk van de toekomst voor verschillende groepen burgers zal zijn.

Aanpak

Het project onderzoekt de toekomst van werk door de kwaliteit van werk centraal te stellen. We richten onze blik op 2030 en schetsen de mogelijke bedreigingen en kansen die er ontstaan. De kwaliteit van werk valt in dit onderzoek uiteen in vier deelaspecten: het inkomen, de werkzekerheid, werkdruk en de waarde van werk. Daarnaast kijken we apart naar de mate waarin werk te combineren is met scholing en zorg.

We onderzoeken drie maatschappelijke ontwikkelingen die de kwaliteit van werk kunnen kleuren: robotisering, platformisering en vergrijzing. Door middel van een systematische literatuurstudie, expertinterviews en een scenariostudie koppelen we deze brede ontwikkelingen aan de kwaliteit van werk voor werkenden in 2030.

Planning en publicatie

De onderzoeksperiode loopt vanaf de zomer van 2019 tot eind 2020. We verwachten begin 2021 uit te komen met de resultaten van dit onderzoek.

Contact

Wilt u meer weten over dit onderzoek? Neem dan contact op met Anne Roeters.