Klimaatbeleid en de samenleving

In 2017 startte het Sociaal en Cultureel Planbureau met het onderzoeksprogramma ‘Duurzame Samenleving’ dat zich richt op het verkennen, beschrijven en verklaren van de energietransitie vanuit het burgerperspectief. In deze publicatie treft u een synthese aan van resultaten van de studies die binnen dit programma zijn verricht, aangevuld met inzichten op dit terrein uit ons Continue Onderzoek Burgerperspectieven (COB).

Daarmee biedt deze publicatie een breed inzicht niet alleen in draagvlak en actiebereidheid, maar ook in de behoeften en zorgen die leven onder burgers met betrekking tot hun bijdrage aan de transitie naar een klimaat-neutrale samenleving. De publicatie sluit af met een aantal concrete aandachtspunten voor klimaatbeleid dat zich richt op burgers.