De Volkskrant Opinie: snelle arbeidsparticipatie voor alle vluchtelingen

Onlangs verscheen het opiniestuk van Jaco Dagevos over de positie van vluchtelingen in Nederland in de Volkskrant.

Vluchtelingen aan het werk

Het onderzoeksterrein van Prof. dr. Jaco Dagevos betreft vraagstukken rondom de integratie van migrantengroepen in Nederland. In de afgelopen jaren richtte zijn onderzoek zich in het bijzonder op de positie en leefsituatie van statushouders die de afgelopen jaren in Nederland zijn komen wonen. Het lijkt erop dat veel Oekraïense vluchtelingen betaald werk vinden. Het feit dat zij geen arbeidsvergunning nodig hebben, is waarschijnlijk een van de oorzaken. Tegen die achtergrond doet Dagevos in de Volkskrant een oproep dat ook voor andere vluchtelingengroepen een arbeidsvergunning komt te vervallen.  

We moeten zorgen dat andere vluchtelingen – net als de mensen uit Oekraïne  – ook kunnen participeren

“Afgelopen zaterdag meldde de Volkskrant dat sinds hun vlucht duizenden Oekraïners in Nederland betaald werk hebben gevonden. Deze snelle arbeidsparticipatie van Oekraïense vluchtelingen is nogal een contrast met die van Syrische en Eritrese vluchtelingen die eerder naar Nederland kwamen. In de eerste jaren van hun verblijf hebben namelijk weinig vluchtelingen uit deze groepen betaald werk. Dit verschijnsel, dat ook in andere West-Europese landen zichtbaar is, staat wel bekend als het refugee entry effect. De arbeidsparticipatie komt moeizaam op gang vanwege voor vluchtelingen specifieke factoren, zoals het ontbreken van netwerken in het herkomstland, buitenlandse diploma’s die weinig waard blijken te zijn en het niet beheersen van de taal van het bestemmingsland. Dit geldt ook voor veel Oekraïense vluchtelingen. Maar op een aantal punten verschillen zij van andere vluchtelingen.” (lees verder op www.volkskrant.nl)