Mensen in kwetsbare situaties

Veel mensen in Nederland hebben werk, sociale contacten en een zinvolle besteding van hun vrije tijd. Dat geldt echter niet voor iedereen. Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) onderzoekt in het project Mensen in kwetsbare situaties hoe het met mensen gaat die zich in een kwetsbare situatie bevinden.

Meerdere problemen tegelijk 

Mensen in een kwetsbare situatie hebben meerdere problemen tegelijk en weinig hulpbronnen. Bij problemen gaat het bijvoorbeeld om schulden of niet zelfstandig een huishouden kunnen doen. Met hulpbronnen bedoelen we zaken die mensen helpen, zoals een opleiding of een veerkrachtige houding. Mensen in een kwetsbare positie zijn vaak laagopgeleid en hebben in veel gevallen problemen met hun gezondheid.  

In dit project vergelijkt het SCP de participatie, eenzaamheid en kwaliteit van leven tussen mensen die zich wel en niet in een kwetsbare situatie bevinden. Ook wordt onderzocht in hoeverre mensen in een kwetsbare situatie gebruikmaken van ondersteuning, en wat de redenen zijn als ze dat niet doen. Het SCP gebruikt daarvoor twee enquêtes waaraan mensen in een kwetsbare situatie deelnamen. Verder besteedt het SCP in een deelproject aandacht aan de zorgen van ouders met thuiswonende kinderen.  

Dit levert het op 

Het project is vooral bedoeld om gemeenten meer zicht te geven op de mensen die problemen ervaren en dus mogelijk een beroep doen op het sociaal domein. Ook biedt het project relevante kennis voor andere projecten van het SCP, zoals het project dat onderzoek doet naar mensen die hulp nodig hebben, maar niet bereikt worden door gemeenten. Het uiteindelijke doel is om bij te dragen aan een goed werkend sociaal domein, waarin mensen in Nederland nog beter ondersteund worden en kunnen deelnemen aan de samenleving. 

Meer informatie 

Wilt u meer weten over dit project? Neem dan contact op met projectleider Mirjam de Klerk

Dit project maakt deel uit van het onderzoeksprogramma Lokaal: het sociaal domein en de kracht van de lokale verzorgingsstaat.