Arbeidsaanbodpanel (AAP)

Het arbeidsaanbodpanel is opgezet om allerlei aspecten van het arbeidsaanbod (werkenden, werkzoekenden en niet participerenden) in kaart te brengen in de loop van de tijd. Belangrijke thema's zijn arbeidsmobiliteit en zoekgedrag naar een baan.

Andere onderwerpen zijn arbeidsduur, meningen over arbeid, huidige baan en collega's. Het arbeidsaanbodpanel valt onder het project Aanbod van arbeid.

De bestanden van het arbeidsaanbodpanel zijn te verkrijgen via  DANS en via Remote Access van het CBS.

Korte onderzoeksbeschrijving

Doelpopulatie: Nederlandse bevolking van 16 t/m 66 jaar, (potentiële) beroepsbevolking; sinds 2004 ook scholieren en studenten

Soort onderzoek: enquête

Steekproefeenheid: huishouden

Entiteiten: personen en huishoudens

Steekproefkader: oorspronkelijke meting PTT-afgiftepuntenbestand; bij elke golf aanvulling uit bestanden van het betreffende veldwerkbureau; vanaf 2012 aanvullende adressensteekproef door het CBS op basis van de Gemeentelijke Basisadministratie

Steekproefmethode: panel; tot 2012 aanvulling op basis van de leeftijd, geslacht, gezinsgrootte en regio; vanaf 2012 aanvullende adressensteekproef met stratificatie op basis van leeftijd, huishoudsituatie, voornaamste bron inkomsten, wel of niet grote stad

Verzamelmethode: mondelinge vragenlijst; vanaf 2000 computerondersteunde mondelinge vragenlijst (CAPI); vanaf 2004 schriftelijke of internetvragenlijst (PAPI en CAWI)

Opdrachtgever: tot 2010 Organisatie voor Strategisch Arbeidsmarktonderzoek (OSA), vanaf 2010 Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Veldwerk: Intomart (1985-2006), Centerdata (2008-2010), GfK Intomart (2012-2016), I&O research (2018-)

Frequentie: 1985 en vanaf 1986 elk even jaar

Veldwerkperiode: de meting van 1985 in het voorjaar, volgende metingen in het najaar

Weging: van 2000-2010 is er een weegfactor naar leeftijd, vanaf 2012 een weegfactor op basis van de strata van de aanvullende steekproef

Verslagperiode: van de cohorten 1985 en 1986 is met behulp van retrospectieve vragen de arbeidsmarktgeschiedenis en nog andere informatie vanaf 1980 bekend. Voor de latere golven is telkens over een periode van twee jaar teruggevraagd, dus tot aan het tijdstip van de vorige enquête.

Aantallen: circa 4500-5000 personen waarvan gemiddeld circa 25 procent uit een verse steekproef