Data en methoden SCP

Onderzoek uitvoeren is de basis van het SCP. De publicaties van het SCP zijn gebaseerd op onderzoek waarvoor het SCP gebruikt maakt van bestaande databronnen en/of data die wordt verzameld in opdracht van het SCP en/of die het SCP zelf verzamelt. Veelgebruikte onderzoeksmethoden zijn de enquête en kwalitatief onderzoek.

Bestaande bronnen

Bestaande bronnen die het SCP gebruikt zijn bijvoorbeeld de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ook gebruikt het SCP gegevens van departementen, universiteiten en andere organisaties op een bepaald terrein.

Enquête

Bij een enquête krijgt een deel van de Nederlandse bevolking vragen voorgelegd over een bepaald onderwerp. Op basis van toeval wordt een personensteekproef getrokken uit de Nederlandse bevolking. Deze personen worden vervolgens uitgenodigd voor deelname. De antwoorden van de deelnemers worden gebruikt om tot algemeen geldende uitspraken voor en over de Nederlandse bevolking te komen.

Kwalitatief onderzoek

Bij kwalitatief onderzoek wordt een kleinere groep respondenten gevraagd deel te nemen aan een onderzoek en wordt bijvoorbeeld dieper ingegaan op de (institutionele) context waarin zij leven of worden de factoren die van invloed zijn op hun leven bevraagd. Op deze manier kan meer inzicht worden verkregen in de werking van de samenleving en het 'waarom' van menselijk handelen. Een voorbeeld van kwalitatief onderzoek is het doen van diepte-interviews. Hierbij wordt iemand gevraagd om te vertellen over een bepaald onderwerp of over wat een mogelijke beleidsbeslissing voor diegene betekent.

Onderzoeksbeschrijvingen

Van de meeste onderzoeken vindt u een beknopte beschrijving op deze website.