Armoede en sociale uitsluiting bij kinderen (ASOUK)

Het kabinet streefde in de periode 2007-2010 naar een halvering van het aantal kinderen dat om financiële redenen maatschappelijk niet kan meedoen. In het project 'Armoede en sociale uitsluiting bij kinderen' is nagegaan of deze beleidsdoelstelling gehaald is.

Hiertoe is in 2008 een nulmeting gehouden die in 2010 is herhaald. Tevens is in 2009 een enquête afgenomen onder dertigers om inzicht te krijgen in de langetermijneffecten van opgroeien in armoede.
In 2011 zijn als aanvulling op de reguliere nameting nog twee kleinere metingen gehouden.

Korte onderzoeksbeschrijving

Soort onderzoek: enquête

Steekproefeenheid: adres

Entiteiten: personen

Verzamelmethode: computerondersteunde mondelinge vragenlijst (CAPI)

Opdrachtgever: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Veldwerk: Intomart GfK

Frequentie: nulmeting (2008), vervolgmeting (2010) en twee aanvullende metingen onder kinderen (2011), en een eenmalige meting onder dertigers (2009)

ASOUK 2008 - nulmeting / ASOUK 2010 - nameting

Doelpopulatie: kinderen van 5 tot en met 17 jaar

Steekproefkader: gemeentelijke basisadministratie (GBA)

Steekproefmethode: enkelvoudige aselecte steekproef, gestratificeerd naar arm/niet arm; de adressen van de geselecteerde kinderen zijn aangeleverd door het CBS

Berichtgever: per kind is één van de ouders/verzorgers ondervraagd

Veldwerkperiode: nulmeting: 15 september tot en met 21 december 2008, nameting: 6 september tot en met 4 december 2008

Steekproefomvang: nulmeting: 4077 adressen, nameting: 3822 adressen

Respons: nulmeting: 2202 geslaagde gesprekken (54%), nameting: 2238 geslaagde gesprekken (59%)

ASOUK 2009 aanvullend retrospectief onderzoek

Doelpopulatie: dertigers die als kind al dan niet in een arm huishouden woonden volgens het niet-veel-maar-toereikend-cirterium

Steekproefkader: deelnemers aan het inkomenspanelonderzoek van 1985

Steekproefmethode: selectie op aanwezigheid kinderen van 8-12 in IPO 1985 die meedoen in het IPO 2008

Verslagperiode: drie periodes: leeftijd respondent ca. 8-12 jaar, 13-18 jaar en 18 jaar t/m huidige situatie

Veldwerkperiode: augustus tot en met december 2009

Steekproefomvang: 2259 adressen geselecteerd uit het IPO; 2068 personen benaderd

Respons: 996 personen (48%)

ASOUK 2011a aanvulling op de reguliere nameting met adressen die niet in Vogelaar-wijken of ISV2-gebieden liggen

Veldwerkperiode: 25 december 2010 tot en met 31 januari 2011

Steekproefomvang: 649 adressen

Respons: 359 geslaagde gesprekken (55%)

ASOUK 2011b retrospectief onderzoek onder kinderen tussen 7 en 17 jaar uit de reguliere nameting die in 2008 en 2010 in een Vogelaar-wijk of ISV2-gebied woonden

Veldwerkperiode: 22 februari 2011 tot en met 10 april 2011

Steekproefomvang: 385 adressen

Respons: 300 geslaagde gesprekken (78%)