Databank maatschappelijke organisaties (DMO)

De Databank maatschappelijke organisaties is opgezet om nader inzicht te krijgen in de aantrekkingskracht van grote organisaties die actief zijn op het maatschappelijk middenveld tussen burgers en staat in Nederland, in de rol die deze organisaties spelen bij het motiveren van mensen om maatschappelijk actief te zijn en bij de ontwikkeling van solidariteit met anderen, en in de veranderingen die in deze opzichten optreden.

De databank wordt geactualiseerd op grond van documentonderzoek en af en toe een schriftelijke enquête onder de opgenomen organisaties waarin specifieke onderwerpen aan de orde komen. Naast zaken als het ledental zijn onder meer de algemene kenmerken van de organisatie opgenomen, kenmerken van de achterban, en doelstellingen en maatschappelijke rol van de organisatie.

Het bestand met de gegevens van 2003 is via DANS te verkrijgen onder studienummer P1652.

Korte onderzoeksbeschrijving

Doelpopulatie: organisaties op het maatschappelijk middenveld met minimaal 50.000 leden of donateurs

Soort onderzoek: enquête

Steekproefeenheid: organisatie

Entiteiten: organisaties

Steekproefkader: eigen adressenbestand op basis van onder meer Pyttersen's Nederlandse Almanak

Steekproefmethode: alle organisaties zijn aangeschreven

Verzamelmethode: schriftelijke vragenlijst (in 2003, 2007), online vragenlijst (in 2013)

Opdrachtgever: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Frequentie: enquêtes in 2003, 2007, 2013

Berichtgever: vertegenwoordiger van de organisatie (functionarissen van afdeling PR, Marketing, Fondsenwerving of Communicatie, directieleden)

DMO 2003

Veldwerkperiode: januari - mei 2003

Veldwerk: Sociaal en Economisch Onderzoek Rotterdam (SEOR) van de Erasmus Universiteit Rotterdam

Steekproefomvang: 104 organisaties

Respons: 75 organisaties (72%)

DMO 2007

Veldwerkperiode: oktober 2007 - februari 2008

Veldwerk: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Steekproefomvang: 148 organisaties

Respons: 88 organisaties (59%)

DMO 2013

Veldwerkperiode: mei 2013 - juli 2013

Veldwerk: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Steekproefomvang: 137 organisaties

Respons: 91 organisaties (66%)