Diversiteit en defensie (DeD)

Diversiteit en defensie is een vervolgonderzoek op eerdere onderzoeken naar de acceptatie van homoseksueel en lesbisch personeel in de krijgsmacht (HED). Dit vervolgonderzoek brengt  in kaart  hoe het staat met de diversiteitsbeleving en houding ten opzichte van mensen van verschillende seksuele oriëntaties, sekse en etnische/religieuze’ groepen onder het defensiepersoneel binnen de operationele en niet-operationele setting.

Korte onderzoeksbeschrijving

Doelpopulatie: militair en burgerpersoneel van Defensie dat in Nederland werkzaam is, zowel operationele als niet-operationele eenheden

Soort onderzoek: enquête

Steekproefeenheid: persoon

Entiteiten: personen

Steekproefkader: personeelsbestand van Defensie

Steekproefmethode: gestratificeerde streekproef; stratificatie naar type personeel (militair of burger), geslacht (m/v) en of men operationeel was of niet

Verzamelmethode: schriftelijke vragenlijst

Opdrachtgever: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Veldwerk: TNS NIPO

DeD 2015

Veldwerkperiode: 23 oktober tot en met 1 december 2015

Steekproefomvang: 8300 personeelsleden

Respons: 2616 personen van wie achtergrondgegevens bekend zijn (32%)