Informele hulpverlening / mantelzorg (IH)

De survey Informele hulpverlening / Mantelzorg is gehouden in het kader van een onderzoek dat het SCP in 2001 op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft uitgevoerd naar de knelpunten die het verlenen van mantelzorg met zich mee kan brengen.

Drie onderwerpen zijn hierbij onderzocht:

  1. de kosten die met het verlenen van mantelzorg gemoeid zijn;
  2. de mate waarin mantelzorg een beroep op professionele thuiszorg en intramuraal verblijf voorkomt;
  3. de behoefte aan en het gebruik van mantelzorgondersteuning.

In 2007 en 2008 is dit onderzoek herhaald, ditmaal als een vervolgonderzoek op de Enquête Beroepsbevolking (EBB) van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), die als opsporingsenquête fungeerde. De onderzoeken van 2007 en 2008 zijn bij DANS te verkrijgen onder nummer P1798.

Korte onderzoeksbeschrijving

Doelpopulatie: mantelzorgers: personen van 18 jaar of ouder die in de afgelopen 12 maanden hulp hebben geboden in vrij ernstige situaties van hulpbehoefte

Soort onderzoek: enquête

Steekproefeenheid: persoon

Entiteiten: personen

Opdrachtgever: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Frequentie: 2001, 2007 en 2008

IH 2001

Steekproefkader: telefoonnummerbestand CentERdata

Steekproefmethode: telefonische opsporingsenquête

Verzamelmethode: telefonische opsporingsenquête (CATI) gevolgd door schriftelijke enquête onder de doelgroep

Veldwerk: CentERdata i.s.m. M4Marktonderzoek

Weging: naar leeftijd, geslacht en samenstelling huishouden en naar hulpverlenende mannen

Veldwerkperiode: opsporingsenquête: november - december 2001; schriftelijke enquête: december 2001 - februari 2002

Steekproefomvang: opsporingsenquête: 10.984 personen, van wie 6487 in doelgroep; 1989 bereid mee te doen

Respons: doelgroepenquête: 1211 personen (61%)

IH 2007

Steekproefkader: EBB

Steekproefmethode: opsporingsvragen gesteld aan huishoudkern in de EBB-module Arbeid en Zorg

Verzamelmethode: schriftelijke drop-off-vragenlijst bij de doelgroep

Veldwerk: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Weging: naar leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, opleiding, arbeidspositie, afkomst, regio, positie in huishouden

Veldwerkperiode: juni-november 2007

Aantallen: 55.065 personen uit 22.137 huishoudens; 5753 personen in de doelgroep, waarvan 2646 personen (46%) de vragenlijst hebben ingevuld

IH2008

Steekproefkader: EBB

Steekproefmethode: opsporingsvragen (andere dan in 2007) in de EBB-persoonsvragenlijst gesteld aan alle personen in het huishouden van 18 jaar en ouder

Verzamelmethode: schriftelijke drop-off-vragenlijst bij de doelgroep

Veldwerk: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Weging: naar leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, opleiding, arbeidspositie, afkomst, regio, positie in huishouden

Veldwerkperiode: juli-september 2008

Aantallen: 30.008 personen uit 11.879 huishoudens