Krimp in de Kinderopvang (KiK)

Het aantal kinderen dat naar de formele kinderopvang (kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of gastouder) gaat neemt sinds 2012 af, na jarenlange groei. Om meer zicht te krijgen op de redenen daarvan, en de gevolgen voor de arbeidsparticipatie en de ervaren zwaarte van de combinatie zorg/werk, zijn ouders ondervraagd over gewenst en feitelijk gebruik van formele opvang, veranderingen in het gebruik, redenen waarom minder gebruik wordt gemaakt dan voorheen of gewenst, en over (veranderingen in) arbeidsparticipatie en ervaren zwaarte van de combinatie arbeid en zorg.

Het onderzoek richt zich zowel op de instroom in, als op de uitstroom uit formele opvang. Ook is een onderscheid gemaakt tussen dagopvang van 0-3 jarigen en buitenschoolse opvang van kinderen op de basisschool. In totaal zijn 4 onderzoeksgroepen benaderd:

  • Instroom dagopvang
  • Instroom buitenschoolse opvang
  • Uitstroom dagopvang
  • Uitstroom buitenschoolse opvang

Korte onderzoeksbeschrijving

Soort onderzoek: enquête

Steekproefeenheid: persoon (kind)

Entiteiten: personen

Steekproefkader: gemeentelijke basisadministratie (GBA); steekproeftrekking door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Verzamelmethode: vragenlijst, naar keuze schriftelijk of via internet in te vullen

Opdrachtgever: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in samenwerking met Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Veldwerk: I&O Research

Veldwerkperiode: 27 september tot en met 22 oktober 2013

Frequentie: eenmalig in 2013

Berichtgever: een van de ouders (bij voorkeur de moeder)

KiK 2013 - instroom dagopvang

Doelpopulatie: kinderen die in 2012 geboren zijn en die het oudste kind in het huishouden zijn

Steekproefmethode: aselecte personensteekproef

Steekproefomvang: 2500 uitnodigingen

Respons: 1168 ingevulde vragenlijsten (47%)

Weging: CBS-weegfactor naar geslacht en leeftijd kind, aantal thuiswonende kinderen, etnische herkomst van het kind, opvanguren in 2013, provincie en stedelijkheidsgraad, woonplaats en inkomensgegeven van de ouders in 2013

KiK 2013 - instroom buitenschoolse opvang

Doelpopulatie: kinderen die in 2012 vier jaar worden en die het oudste kind in het huishouden zijn

Steekproefmethode: aselecte personensteekproef

Steekproefomvang: 2500 uitnodigingen

Respons: 1010 ingevulde vragenlijsten (40%)

Weging: CBS-weegfactor naar geslacht en leeftijd kind, aantal thuiswonende kinderen, gebruik van formele opvang door andere kinderen in het huishouden, etnische herkomst van het kind, opvanguren in 2013, provincie en stedelijkheidsgraad, woonplaats en inkomensgegeven van de ouders in 2013

KiK 2013 - uitstroom uit dagopvang

Doelpopulatie: kinderen die op één januari 2012 drie jaar of jonger waren en voor wie de belastingdienst een kinderopvangtoeslag betaalde voor het gebruik van formele opvang

Steekproefmethode: aselecte personensteekproef, stratificatie naar wel/niet opvanguren ingekrompen of geheel stopgezet

Steekproefomvang: 2780 uitnodigingen

Respons: 1261 ingevulde vragenlijsten (45%)

Weging: CBS-weegfactor naar geslacht en leeftijd kind, aantal thuiswonende kinderen, gebruik van formele opvang door andere kinderen in het huishouden, etnische herkomst van het kind, opvanguren in 2010 t/m 2013 en veranderingen daarin sinds 2011, provincie en stedelijkheidsgraad, woonplaats en inkomensgegeven van de ouders in 2011 en 2013

KiK 2013 - uitstroom uit buitenschoolse opvang

Doelpopulatie: kinderen die op één januari 2012 vier jaar of ouder en negen jaar of jonger waren en voor wie de belastingdienst een kinderopvangtoeslag betaalde voor het gebruik van formele opvang

Steekproefmethode: aselecte personensteekproef, stratificatie naar wel/niet opvanguren ingekrompen of geheel stopgezet

Steekproefomvang: 2780 uitnodigingen

Respons: 1162 ingevulde vragenlijsten (42%)

Weging: CBS-weegfactor naar geslacht en leeftijd kind, aantal thuiswonende kinderen, gebruik van formele opvang door andere kinderen in het huishouden, etnische herkomst van het kind, opvanguren in 2010 t/m 2013 en veranderingen daarin sinds 2011, provincie en stedelijkheidsgraad, woonplaats en inkomensgegeven van de ouders in 2011 en 2013