Leefsituatie allochtone stedelingen (LAS)

Voor het onderzoek naar de leefsituatie van allochtone stedelingen zijn vier groepen allochtonen benaderd (Marokkanen, Turken, Antillianen en Surinamers) plus een referentiegroep van autochtonen. Er zijn onder meer vragen gesteld over vrije tijd, taakverdeling binnen het huishouden, voorzieningengebruik, mobiliteit, veiligheidsbeleving en slachtofferschap.

Het hoofdonderzoek is gevolgd door een beknopt tijdsbestedingsonderzoek.

Korte onderzoeksbeschrijving

Doelpopulatie: Marokkanen, Turken, Surinamers, Antillianen en autochtonen van 15 - 65 jaar in de 50 grootste gemeenten

Soort onderzoek: enquĂȘte

Steekproefeenheid: persoon

Entiteiten: personen

Steekproefkader: gemeentelijke basisadministratie ; steekproeftrekking door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Steekproefmethode: random steekproef per etnische groep, gestratificeerd naar gemeentegrootte

Verzamelmethode: computerondersteunde mondelinge vragenlijst (CAPI)

Opdrachtgever: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Frequentie: eenmalig

Weging: naar leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, generatie, herkomstgroepering, kinderen 0-12 jaar, gemeenteomvang (G4 versus overige gemeenten)

Veldwerk: Veldkamp Marktonderzoek bv

Veldwerkperiode: november 2004 - mei 2005

Steekproefomvang: 2022 Marokkanen; 1864 Turken; 1746 Antillianen; 2009 Surinamers; 1295 autochtonen

Respons: 919 Marokkanen (45%); 947 Turken (51%); 825 Antillianen (47%); 763 Surinamers (38%); 642 autochtonen (50%)