Nederland in Beeld (NIB)

Nederland in Beeld is een doorlopend onderzoek, dat gaat over wat de inwoners van Nederland belangrijk vinden in het leven, hoe ze over de toekomst denken, hoe ze aankijken tegen klimaatverandering, wat mensen doen in het dagelijks leven en welke invloed hun gezondheid en sociale contacten op het leven hebben. De vragenlijst heeft een vast deel kernvragen, en een deel met vragen dat periodiek wijzigt.

Het onderzoek gaat over een groot aantal thema’s waardoor verschillende onderwerpen in het onderzoek met elkaar kunnen worden verbonden, bijvoorbeeld onderwerpen zoals arbeid, zorg en scholing. We vragen naar meningen, normen en waarden, maar ook naar leefomgeving, gezondheid en gedrag. Nederland in Beeld zal voor verschillende onderzoeken van het SCP worden gebruikt.

Nederland in Beeld wordt uitgevoerd in samenwerking met het CBS en is in de zomer van 2021 van start gegaan. Iedere maand wordt een groep inwoners in Nederland ouder dan 18 jaar door het CBS benaderd met de vraag of ze  een vragenlijst willen invullen. Samen geven deze respondenten een goed beeld over de bevolking van Nederland.
 

Doelpopulatie
Personen van 18 jaar of ouder die in Nederland wonen. Uitgesloten zijn personen in inrichtingen, instellingen of tehuizen (de institutionele bevolking)

Soort onderzoek
Enquête

Verzamelmethode
Sequentiële internet- (cawi) en aan-huis waarneming (capi)

Steekproefeenheid
Persoon

Opdrachtgever
Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Frequentie en looptijd
Vanaf 2021, doorlopend