Onderzoek jeugd en opgroeien (OJO)

Doel van het onderzoek is het ontwikkelen van een raming- en verdeelmodel voor de jeugdzorg in Nederland. Het ramingmodel dient voor de planning van de overheidsuitgaven voor de jeugdzorg in de toekomst.

Het verdeelmodel betreft een verdeelsleutel om de financiële middelen over de jeugdzorgregio's te verdelen. De verdeelsleutel is gebaseerd op de verdeling van het aantal jeugdigen met risicokenmerken over bepaalde regio's (provincie, GGD regio's of gemeenten).

Het CBS zal op termijn de voornaamste gegevens beschikbaar stellen via  Statline. De microdata van het bestand zullen voor onderzoeksdoeleinden beschikbaar worden gesteld via DANS en het Centrum voor Beleidsstatistiek.

Doelpopulatie: personen van 0 t/m 17 jaar in particuliere huishoudens van wie minstens een ouder in Nederland woont, niet tot de institutionele bevolking behoort en ingeschreven is in de GBA. Een van de ouders die aan deze voorwaarden voldoen, wordt benaderd voor het interview.

Soort onderzoek: enquête

Steekproefeenheid: persoon

Entiteiten: personen

Steekproefkader: CBS-personensteekproefkader uit de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA)

Steekproefmethode: tweetrapssteekproef: gemeenten, gestratificeerd naar coropgebied×interviewregio, trekkingskans evenredig aan de omvang;
personen, zelfwegende aselecte steekproef vier maandelijkse deelsteekproeven

Verzamelmethode: mixed mode: in eerste instantie internetvragenlijst (cawi), in tweede instantie telefonisch interview (cati) of face to face (capi)

Berichtgever: een van de ouders

Opdrachtgever: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Veldwerk: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Frequentie: eenmalig

Weging: Leeftijd(18) × Geslacht(2) × Woonsituatie(6) + Geslacht(2) × ProvincieG31(43) + Leeftijd(18) × ProvincieG31(43) + Etniciteit Kind(3) + Etniciteit Ouders(6) + Huishoudinkomen(3) + Bijstand(2) + Arbeidsongeschiktheid ouders(3) + CWI(2) + Actuele opleiding(19) + Politiecontact ouders(4) × ProvincieG31(43) + Politiecontact kind(4) × ProvincieG31(43)
De correctiegewichten liggen tussen 0,47 en 2,69.

OJO 2011

Veldwerkperiode: november 2010 tot en met februari 2011

Steekproefomvang: 34.400 uitgezette vragenlijsten

Respons: 24.914 ingevulde vragenlijsten (72%)