Opvoeden in Nederland (OIN)

Het onderzoek Opvoeden in Nederland 2010 is opgezet om inzicht te krijgen in de opvoedpraktijk van hedendaagse ouders.

In de enquête die ouders krijgen voorgelegd, komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod: opvoedingsdoelen, opvoedingsgedrag, beleving van de opvoeding, verdeling van zorg- en opvoedtaken tussen partners, gedrag en ontwikkeling van het kind, lichamelijke gezondheid van het kind, mate waarin ouders opvoedingsondersteuning krijgen vanuit (informele) omgeving en (formele) instanties, de mate waarin zij behoefte hebben aan meer ondersteuning , de mate waarin zij tevreden zijn met de geboden ondersteuning, de mate van ervaren cohesie, sociale controle en opvoedklimaat van de buurt.

Korte onderzoeksbeschrijving

Doelpopulatie: huishoudens met tenminste één thuiswonend kind van 0 tot en met 18 jaar oud

Soort onderzoek: enquête

Steekproefeenheid: persoon

Entiteiten: personen

Steekproefkader: steekproefkader ouder-kind-relaties van het CBS op basis van de Gemeentelijke Basisadministratie

Steekproefmethode: gestratificeerde tweetrapssteekproef: steekproef van ouders met thuiswonende kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 18 jaar; strata: 3 leeftijdsgroepen van thuiswonende kinderen, 3 groepen gezinssamenstelling; aselecte gestratificeerde tweetrapssteekproef: steekproef van ouders met thuiswonende kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 18 jaar; strata: 3 leeftijdsgroepen van thuiswonende kinderen, 3 groepen gezinssamenstelling; aselecte steekproef kinderen per stratum

Verzamelmethode: naar keuze schriftelijke of online vragenlijst

Opdrachtgever: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Veldwerk: GfK Panel Services Benelux

Frequentie: eenmalig in 2010

Weging: naar gezinssamenstelling, aantal thuiswonende kinderen, leeftijd thuiswonende kinderen, herkomst ouders, inkomen, aantal kinderen 0-18

Berichtgever: een van de ouders

OIN2010

Veldwerkperiode: 3 februari - 23 maart 2010

Steekproefomvang: bruto steekproef 7500 personen

Respons: 2818 personen (38%), waarvan 604 de online vragenlijst hebben ingevuld en 2214 de schriftelijke vragenlijst