Personen met een verstandelijke handicap (PVH)

Het PVH is een onderzoek om inzicht te krijgen in de leefsituatie van volwassen (18+) verstandelijk gehandicapten. Hiertoe zijn gegevens verzameld over personen die wonen in een algemene instelling voor verstandelijk gehandicapten (AIVG) of gezinsvervangend tehuis (GVT) en/of gebruik maken van een dagvoorziening voor ouderen (DVO) of een sociale werkvoorziening (SWV).

Het onderzoek is te verkrijgen via DANS onder studienummer P1581.

Korte onderzoeksbeschrijving

Doelpopulatie: verstandelijk gehandicapten van 18 jaar en ouder die gebruik maken van een woonvoorziening en/of dagbesteding, zelfstandig wonend of in instellingen verblijvend

Soort onderzoek: enquête

Frequentie: eenmalig

Entiteiten: personen

Steekproefeenheid: persoon

Steekproefmethode: tweetraps: instellingen, personen

Steekproefkader: adressenbestand ministerie van VWS; Zorgnota 2000; adresgids gehandicapten 1999

Verzamelmethode: mondelinge, schriftelijke en telefonische vragenlijst

Opdrachtgever: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Veldwerk: GfK PanelServices Benelux

Veldwerkperiode: 8 mei 2000   31 december 2000 (vanaf 22 maart 2000 werden de instellingen benaderd)

Berichtgever: familie en verzorgers van woonvoorzieningen, begeleiders van dagbesteding of sociale werkvoorziening

Weging: naar leeftijd, geslacht, mate van handicap, regio en capaciteit van de instelling

Steekproefomvang: 530 instellingen, waarvan er 323 zijn benaderd

Respons: 199 instellingen hebben medewerking verleend; 996 personen