SociaalDomeinIndex (SDI)

De Sociaaldomeinindex is ontwikkeld als hulpmiddel om jaarlijks na te kunnen gaan in hoeverre de situatie van burgers op het sociale domein is verbeterd of verslechterd.

Deze op de SCP Leefsituatieindex (SLI) gebaseerde samengestelde index maakt het mogelijk  uitspraken te doen in relatie tot de doelstellingen van de WMO, de Jeugdwet en de Participatiewet, binnen de context van de leefsituatie van burgers. Ook kan worden nagegaan welke bevolkingsgroepen er meer en welke er minder op vooruit gaan.

Doelpopulatie: vijf op basis van hun voorzieningengebruik ingedeelde groepen van in Nederland woonachtige personen die deel uitmaken van particuliere huishoudens, die ingeschreven zijn in de Basisregistratie Personen (BRP)

Soort onderzoek: enquête

Steekproefeenheid: persoon

Verzamelmethode: mixed mode: CAWI (internet), CATI (telefonisch) of CAPI (face-to-face)

Opdrachtgever: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Frequentie en looptijd: jaarlijks van 2015 tot 2017

Respons

Netto respons (aantallen)

Netto respons (percentage)

2017

5319

29%

2016

5308

50%

2015

5603

55%