Verschil in Nederland (ViN)

Voor het Sociaal en Cultureel Rapport van 2014 is onder de Nederlandse bevolking een enquête gehouden om te achterhalen welke tegenstellingen men percipieert en waar men zichzelf plaatst op de maatschappelijke ladder. Naar voren komen facetten als sociaaleconomische verschillen, gezondheidsverschillen, verschillen in sociaal en cultureel kapitaal en verschillen in politieke en culturele opvattingen.

Naast deze enquête is er een vignetstudie gedaan voor de relatie tussen persoonskapitaal en  kansen op de arbeidsmarkt en zijn er interviews gehouden met kenners van de Nederlandse elite. 

Het bestand is via DANS verkrijgbaar.

Korte onderzoeksbeschrijving

Doelpopulatie: Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder

Soort onderzoek: enquête

Steekproefeenheid: persoon

Entiteiten: personen

Steekproefkader: personensteekproefkader van het CBS op basis van de Gemeentelijke Basisadministratie

Steekproefmethode: steekproeftrekking door het CBS; stratificatie op inkomen (bovenste 1%, volgende 9%, volgende 80% en onderste 10%)

Verzamelmethode: mixed mode: eerst online vragenlijst, bij nonrespons schriftelijke of  telefonische vragenlijst;aparte schriftelijke vragenlijst voor mannen en vrouwen

Opdrachtgever: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) / Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Veldwerk: I&O Research

Frequentie: eenmalig

Weging: Geslacht * Leeftijd +  Herkomst + Burgerlijke staat + Type gezin * Plaats in gezin + Landsdeel * Stedelijkheid + Landsdeel * Gestandaardiseerd besteedbaar huishoudinkomen + Soort onderwijs

ViN 2014

Veldwerkperiode: 22 maart tot en met 13 mei 2014

Steekproefomvang: 6974 personen

Respons: 3040 vragenlijsten (44%): 58% online, 41 schriftelijk, 1% telefonisch