Verschuivende verantwoordelijkheden (VV)

Het Sociaal en Cultureel Planbureau doet onderzoek naar de visies van de overheid en inwoners op de verdeling van de verantwoordelijkheden tussen de overheid, inwoners, markt en het maatschappelijk middenveld. Het SCP brengt deze visies in kaart en kijkt waar deze overeenkomen of juist van elkaar verschillen. 

Hiervoor heeft het SCP burgervisies op de verdeling van verantwoordelijkheden in kaart gebracht op vijf maatschappelijke terreinen: gezond leven, leven lang ontwikkelen, duurzaam energiegebruik, hulp verlenen en bestaanszekerheid. 

Doelpopulatie: Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder

Soort onderzoek: enquête

Steekproefeenheid: persoon, maximaal 1 per huishouden

Verzamelmethode:  LISS-panel van Centerdata. Het LISS-panel is gebaseerd op een aselecte steekproef van de Nederlandse bevolking uit het basisdataregister van het CBS, in totaal bestaande uit ongeveer 7500 personen in 5000 huishoudens. 

Opdrachtgever: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Frequentie: eenmalig in 2023 

Respons: 3.321 (73%)