Vrijetijdsomnibus (VTO)

De Vrijetijdsomnibus (VTO) is opgezet na het beëindigen van het Aanvullend Voorzieningengebruik Onderzoek (AVO) om ontwikkelingen in kernindicatoren voor sport- en cultuurbeleid mee vast te stellen. Door een andere steekproeftrekking en aanpassingen in de vragenlijst is het niet mogelijk de trend vanuit het AVO door te trekken. Met de Vrijetijdsomnibus begint dan ook een nieuwe tijdreeks.

Het onderzoek bestaat uit de kernthema’s cultuurparticipatie en sportbeoefening, waarbij de interesse in, bezoek aan en beoefening van sport en cultuur centraal staat. Daarnaast wordt elke twee jaar een bepaald  thema verder uitgediept.

De te meten variabelen zijn in overleg met vertegenwoordigers van de sport- en cultuursector en de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (OC&W en VWS) tot stand gekomen. Zie ook de beschrijving van het lopende VTO-onderzoek.

In 2018 is een andere, doelgroepsgerichte benadering van respondenten ingezet. Uitleg over deze benadering en de gevolgen daarvan voor de uitkomsten van voorgaande metingen is beschreven in Verantwoording benaderingsstrategie en weging VTO2018.

Korte onderzoeksbeschrijving

Doelpopulatie: in Nederland woonachtige personen van zes jaar of ouder (op 1 januari 2013), die deel uitmaken van particuliere huishoudens en zijn ingeschreven in de GBA

Soort onderzoek: enquête, aangevuld met registergegevens uit Statline (Gebieden in Nederland 2013), de Gemeentelijke basisadministratie (GBA) en integrale CBS inkomensbestanden 2011

Steekproefeenheid: persoon

Entiteiten: personen

Steekproefkader: steekproefkader van personen, afgeleid uit de Gemeentelijke basisadministratie (GBA)

Steekproefmethode: gestratificeerde tweetrapssteekproef, gestratificeerd naar Coropgebied; 1e trap deelgemeenten systematisch steekproefontwerp met kansen evenredig aan het aantal inwoners, 2e trap enkelvoudig aselecte steekproef

Verzamelmethode: CAWI (Computer assisted web interviewing) en CAPI (Computer assisted personal interviewing)

Opdrachtgever: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Veldwerk: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Frequentie: tweejaarlijks, vanaf 2012

Weging: op basis van geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, herkomst, stedelijkheidsgraad, provincie, huishoudtype en huishoudinkomen

Berichtgever: voor steekproefpersonen van 6 tot 12 jaar de ouders/verzorgers

Verslagperiode: sport- en cultuurvragen over de afgelopen 12 maanden

VTO 2018

Veldwerkperiode: november 2018 tot maart 2019

Steekproefomvang: 7203 uitgezette vragenlijsten

Respons: 3425 ingevulde vragenlijsten (48%)

VTO 2016

Veldwerkperiode: 1 november 2016 tot en met 28 februari 2017

Steekproefomvang: 4730 uitgezette vragenlijsten

Respons: 3101 ingevulde vragenlijsten (66%)

VTO 2014

Veldwerkperiode: 3 november 2014 tot en met 28 februari 2015

Steekproefomvang: 5634 uitgezette vragenlijsten

Respons: 3040 ingevulde vragenlijsten (54%)

VTO 2012

VTO2012 heeft een split-half design: in de ene helft zijn eerst sportvragen gesteld en in de andere helft eerst cultuurvragen

Veldwerkperiode: november 2012 - februari 2013

Steekproefomvang: 5400 uitgezette vragenlijsten

Respons: 3138 ingevulde vragenlijsten (58%)