Wet maatschappelijke ondersteuning - evaluatie

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft aan het Sociaal en Cultureel Planbureau gevraagd om de werking van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) periodiek te evalueren.

Hierbij wordt nagegaan of met de Wmo de doelen van maatschappelijke participatie en sociale samenhang worden bereikt, hoe gemeenten invulling geven aan deze wet en of gemeenten de juiste instrumenten hebben om hem uit te voeren. De eerste evaluatie ging over de periode 2007-2009, de tweede evaluatie over de periode 2010-2013.

Deelonderzoeken eerste en tweede Wmo-evaluatie

Voor de evaluatie zijn verschillende deelonderzoeken gehouden. Een methodologische beschrijving van de deelonderzoeken voor de tweede evaluatie staat in bijlage A van het eindrapport 'De WMO in beweging'.