Klachtenformulier wetenschappelijke integriteit

Het SCP is aangesloten bij het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit (LOWI) en houdt zich aan de gedragscode wetenschappelijke integriteit. Daar hoort bij dat bij vermeende schendingen van de wetenschappelijke integriteit bij SCP-onderzoek een klacht kan worden ingediend. Dat kan via het formulier onderaan deze pagina. Heeft u een vraag voor het SCP? Neem dan contact op met het SCP via deze pagina.

Klachten over de wetenschappelijke integriteit van het SCP worden alleen in behandeling genomen als:

  • de klacht gaat over een veronderstelde schending van de wetenschappelijke integriteit door het SCP;
  • de klacht voldoende onderbouwt waarom de klager de wetenschappelijke integriteit geschonden acht door het SCP.

Na ontvangst van de klacht wordt deze eerst beoordeeld op bovenstaande criteria. Als hieraan wordt voldaan wordt de klacht in behandeling genomen door de Commissie Wetenschappelijke Integriteit. De Commissie Wetenschappelijke Integriteit geeft vervolgens een advies over de gegrondheid van de klacht. Het uiteindelijke oordeel van de directie van het SCP wordt met het rapport van bevindingen en het advies van de Commissie na afronding van de procedure in geanonimiseerde vorm gepubliceerd op de website van de Vereniging van Universiteiten (VSNU).

Een anonieme klacht wordt slechts in behandeling genomen als de directie van het SCP daartoe aanleiding ziet. In die afweging zijn twee criteria leidend: er is sprake van zwaarwegende publieke belangen, zwaarwegende belangen van het SCP, of van betrokkenen; en het feitenonderzoek kan zonder inbreng van klager plaatsvinden.

Meer informatie over de werkwijze, termijnen en de publicatie van oordelen is te lezen in de klachtenregeling van het SCP

Een klacht indienen over vermeende schending wetenschappelijke integriteit bij SCP-onderzoek

Benoem desbetreffend(e) onderzoek(en), dataverzameling(en) en/of actor(en), indien relevant.
Beschrijf hier hoe de wetenschappelijke integriteit is geschonden. Wat wij verstaan onder wetenschappelijke integriteit is omschreven in de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit.
Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om uw klacht te kunnen behandelen, waarna ze vernietigd worden. Uw informatie wordt niet met derden gedeeld.

Akkoordverklaring(verplicht)