Wat doet het SCP?

Het SCP draagt bij aan goed geïnformeerd overheidsbeleid en een betere samenleving met wetenschappelijke kennis over het leven van burgers in Nederland. Het SCP doet dat met behulp van een Meerjarenplan waarin is uitgewerkt welk type kennis en inzichten de komende vijf jaar van het SCP verwacht kunnen worden.  

Missie en visie

Ons onderzoek voldoet altijd aan drie kenmerken: wetenschappelijk, beleidsrelevant en gericht op de leefsituatie van de mensen die het beleid betreft. Dat maakt ons uniek als kennisinstelling.

Wij willen met ons werk het verschil maken. Dit gaat verder dan het leveren van cijfers. We vertalen de feiten en cijfers van relevante trends naar beleidsrelevante kwesties. Daarnaast duiden wij ook de cijfers en hebben wij de ambitie om verklaringen aan te dragen voor maatschappelijke kwesties of bijvoorbeeld voor de praktijk van de uitvoering van beleid. Waar mogelijk en nodig bieden we handelingsperspectieven op basis van onze inzichten. De kwaliteit van de Nederlandse samenleving en de objectieve leefsituatie van burgers, en hun ervaringen en gevoelens daarbij (de subjectieve leefsituatie), zijn de ijkpunten van ons onderzoek. Onze inzichten brengen we in op relevante momenten voor beleid en politiek. In de beleidscyclus zijn dat bijvoorbeeld momenten rond Prinsjesdag, Verantwoordingsdag en kabinetsformaties. We streven naar een adequate landing van onze verzamelde inzichten en impact van ons onderzoek in beleid.

Koers

Om uitvoering te geven aan onze taken, missie en visie richten we ons werk in aan de hand van de volgende kenmerken:

Meerjarig programmatisch werken

Het SCP werkt met een Meerjarenplan voor een periode van vijf jaar. Deze periode biedt voldoende tijd om langer lopende onderzoekslijnen te garanderen. In ons Meerjarenplan blikken we vooruit. Hierdoor zien we relevante maatschappelijke ontwikkelingen aankomen en kunnen we daarop anticiperen in onze onderzoeksagenda. Op basis hiervan ontwikkelen we ieder jaar een jaarplan voor het volgende jaar. We plannen ons jaarplan niet bij voorbaat al vol, maar bouwen de flexibiliteit in om in te kunnen spelen op de actualiteit en nieuwe kennisvragen te kunnen beantwoorden.

We blikken achteruit met behulp van een periodieke (zelf)evaluatie. In opdracht van de begeleidingscommissie van het SCP evalueert de visitatiecommissie eens in de vijf jaar op onafhankelijke wijze ons werk en onze beleidsmatige, maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie. De resultaten van hiervan delen wij op onze website.  

Beleidsrelevantie en impact

Het SCP kiest zelf welke onderzoeken het uitvoert. Criteria als impact, maatschappelijke urgentie en beleidsrelevantie spelen daarbij een belangrijke rol. Onze impact gaat over het type onderzoek dat we doen, de wijze waarop we erover schrijven en op de manier waarop we er naderhand over communiceren. Dat kan zowel richting de wetenschap, de samenleving als beleid en politiek, en de media zijn. We spannen ons in om er voor te zorgen dat ons onderzoek bruikbaar is en gebruikt wordt door beleidsmakers, beslissers en alle partijen in het veld die er baat bij hebben. Op lokaal, regionaal, nationaal of internationaal niveau. Daarom zetten we sterk in op (doelgroepgerichte) communicatie en zorgen we ervoor dat onze communicatiemethoden en -producten aansluiten op de kennisbehoeften van de doelgroepen van onze onderzoeken.

Wetenschappelijke kwaliteit

Het SCP is een planbureau dat onderzoek doet op wetenschappelijke basis. Wij staan voor de kwaliteit, betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van ons onderzoek. Hiervoor werken wij volgens Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit. We doen zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek, en we gebruiken (innovatieve) onderzoeksmethoden die ons helpen met het verkennen, verdiepen en verklaren van maatschappelijke vraagstukken. Ons kwaliteitsbewakingsbeleid vormt de basis van de kwaliteitsbewaking en integriteit van ons onderzoek. We worden hierbij scherp gehouden door onze afdeling Methodologie, die ons ook op het gebied van wetenschappelijke innovatie ondersteunt. De begeleidingscommissie speelt daarnaast een belangrijke rol in het bewaken van de wetenschappelijke kwaliteit van ons werk. We zijn transparant naar buiten toe over onze onderzoeksmethoden en onderzoeksresultaten, zodat ook anderen die kunnen gebruiken. We publiceren deze samen met onze publicaties op onze website. Het SCP streeft naar open data en het toegankelijk maken van onderzoeksgegevens. Wij staan voor de kwaliteit, betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van ons onderzoek.

Onafhankelijk, in verbinding met anderen

Het SCP bepaalt dus haar eigen onderzoeksagenda. Dat doen we wel in verbinding met anderen. We overleggen met departementen en parlement om zo relevant mogelijk te zijn. We zorgen ervoor dat ons onderzoek aansluit bij het werk van andere planbureaus, kennisinstellingen en adviesorganen en werken samen waar nuttig en nodig. En we houden regelmatig contact met de wetenschap en maatschappelijke organisaties om te toetsen met welke vragen zij zitten en of de ontwikkelingen die wij zien ook kloppen met de ontwikkelingen die zij zien.