Concurrentie tussen mantelzorg en betaald werk

Auteurs: Edith Josten en Alice de Boer
ISBN: 978 90 377 0550 8

De overheid wil graag dat burgers meer zorg verlenen aan hulpbehoevende naasten. Denk aan het helpen van een ouder op leeftijd, of het verzorgen van een langdurig zieke partner. Tegelijkertijd streeft zij ook naar een grotere arbeidsdeelname. Maar zijn een betaalde baan en mantelzorg wel altijd te combineren? Of beconcurreren beide taken elkaar?

Dit rapport geeft meer inzicht in deze relatie. Het laat zien of het percentage werkenden dat naasten helpt de afgelopen jaren gestegen is, zoals de overheid nastreeft. Het laat ook zien of mensen die met mantelzorg beginnen hun arbeidsduur verminderen, en wat de gevolgen zijn voor hun gezondheid en ziekteverzuim. De gegevens komen uit een langlopend onderzoek van het SCP, waarin zo’n 3000-4000 werkenden en niet-werkenden worden gevolgd.

Gebruikte databestanden

Arbeidsaanbodpanel: AAP 1996-2012