Wmo- en AWBZ-voorzieningen 2009-2012

Een nulmeting.

Auteur(s): Ab van der Torre, Lisa Putman
ISBN/ISSN/anders: 978 90 377 0539 3

Deze Wmo- en AWBZ-monitor schetst de ontwikkelingen in het gebruik van de langdurige zorg in de periode 2009-2012, zorg die werd verstrekt op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning of de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Het rapport brengt de verdeling van de verschillende vormen van deze zorg over gemeenten in kaart, alsook de gemeentekenmerken waarmee die verdeling samenhangt.

Tot slot wordt ingegaan op de onderlinge samenhang tussen verschillende zorgtypen in gemeenten.

Dit rapport is te beschouwen als een nulmeting en van grote waarde om de hervormingen in de langdurige zorg op termijn te kunnen evalueren.

Gebruikte databestanden