Lekker vrij!?

Vrije tijd, tijdsdruk en de relatie met de arbeidsduur van vrouwen.

Auteur(s): Wil Portegijs (SCP), Mariëlle Cloin (SCP), R. Roodsaz (Atria), Martin Olsthoorn (SCP)
ISBN/ISSN/anders: 978 90 377 0776 2

Vrije tijd, betaalde arbeid en zorg zijn in het dagelijks leven voor veel mensen niet zo strikt gescheiden als in onderzoek en beleid wordt aangenomen. Dat lijkt in het bijzonder voor vrouwen het geval te zijn. Internationaal onderzoek wijst op het bestaan van een ‘triple shift’ voor vrouwen: naast hun betaalde werk buitenshuis en onbetaald werk thuis (eerste en tweede shift) zou de vrijetijd van vrouwen veel meer dan die van mannen in het teken staan van zorg voor het emotioneel welzijn van kinderen, familieleden en vrienden. Ook is er in eerder onderzoek op gewezen dat de vrije tijd van vrouwen meer versnipperd is en dat ze die vaker doorbrengen in aanwezigheid van kinderen.

In dit onderzoek openen we de ‘black box’ van de vrije tijd. We beschrijven hoeveel vrije tijd mannen en vrouwen hebben en of de condities waarin ze vrij zijn evenveel ruimte bieden voor ontspanning. En we gaan na of eventuele verschillen een verklaring kunnen bieden voor het feit dat vrouwen vaker tijdsdruk ervaren en doorgaans in deeltijd willen werken, ook als ze geen jonge kinderen hebben.

Gebruikte databestanden

Tijdsbestedingsonderzoek (TBO)