De brede baten van werk

Het begeleiden van mensen met een arbeidsbeperking naar werk levert maatschappelijk veel op.

Auteurs: Remco van Eijkel, Sander Gerritsen, Klarita Sadiraj en Maroesjka Versantvoort

De sluiting van de sociale werkvoorziening voor nieuwe instroom heeft tot een forse daling van de baankans geleid voor mensen die eind 2014 op de Wsw (Wet sociale werkvoorziening)-wachtlijst stonden en per 1 januari 2015 hun Wsw-indicatie verloren. Deze schok in de baankans gebruiken we om voor de doelgroep Wsw na te gaan in hoeverre het wel of niet hebben van werk zijn weerslag heeft op andere domeinen van het leven. We kijken naar leefgebieden waarvoor in de literatuur veel belangstelling is (gezondheid en criminaliteit) en domeinen waarvoor gemeenten in beginsel verantwoordelijk zijn (Wmo-ondersteuning en schuldenproblematiek).

Deze publicatie verschijnt tijdens de coronacrisis, maar is eerder geschreven. We beseffen dat de resultaten en aanbevelingen door de snelle en onvoorspelbare ontwikkelingen wellicht in een ander daglicht komen te staan.