Meer meedoen is niet per se goed voor jongeren

Auteurs: Simone de Roos en Alice de Boer

Beeld: ©ANP

Er zijn op dit moment ongeveer 2 miljoen Nederlandse jongeren van 16 tot 24 jaar. Zij doen bijna allemaal actief mee in de samenleving. Ze gaan naar school, hebben een (bij)baan en doen vrijwilligerswerk of mantelzorg. Driekwart van de jongeren combineert verschillende zaken; vaak school en werk. Vooral de jongeren tussen de 16 en 20 jaar, de jongeren zonder migratieachtergrond en jongeren met minstens een havo-, vwo- of mbo-2-diploma zijn op meerdere fronten actief. Ze geven aan dat ze meer tijdsdruk ervaren, maar hebben ook vaker het gevoel een steentje bij te dragen aan de maatschappij.

Er zitten ook grenzen aan die participatie. Vooral jongeren die intensieve mantelzorg bieden aan een ziek familielid of een naaste ervaren veel tijdsdruk en een lager welbevinden. De vraag is dan ook wat we als samenleving van jongeren kunnen en mogen vragen als het gaat om mantelzorg. De overheid kan bijvoorbeeld faciliteren dat jonge mantelzorgers goed worden ondersteund door gemeenten en werkgevers. Daarnaast kan de maatschappelijke discussie over dit thema een stap verder gebracht worden door scherp te zijn over wat wel en niet van jongeren kan worden verwacht. 

In het rapport Meer meedoen is niet per se goed voor jongeren laat het SCP zien wat de gevolgen zijn voor het welbevinden van jongeren met meerdere zorgtaken en welke kansen er zijn voor overheid en gemeenten om deze jongeren meer aandacht te geven.
 

Gebruikte databestanden