Kennisnotitie Brede welvaart en kwaliteit van de samenleving

Auteurs: Simon Tunderman, Christine Carabain en Jeroen Boelhouwer

Het wordt steeds duidelijker dat groei van het bruto binnenlands product weliswaar belangrijk is als graadmeter voor ‘smalle’ economische welvaart, maar tekortschiet als maatstaf voor de ontwikkeling van de samenleving in bredere zin. Actuele dossiers als de klimaatcrisis, toenemende ongelijkheid of zorgen over polarisering tussen bevolkingsgroepen onderstrepen de urgentie van een brede blik op maatschappelijke vooruitgang. Ook is gezondheid inmiddels meer dan alleen maar de afwezigheid van fysieke aandoeningen en heeft het armoedevraagstuk vertakkingen naar sociaal-culturele terreinen. Dit onderstreept de meerwaarde van een brede welvaartsblik, die verschillende domeinen in samenhang beziet. 

Het is een cruciale opgave om de vaak abstracte discussie over brede welvaart te vertalen naar gedetailleerde kennis die direct bruikbaar is voor beleid. Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) kan hierbij bogen op uitgebreide onderzoekservaring, die naadloos aansluit bij het idee van brede welvaart. Deze notitie bespreekt hoe het SCP met zijn onderzoekstraditie naar kwaliteit van de samenleving concrete invulling geeft aan zijn positie in het debat over brede welvaart.

De nadruk die het SCP legt op de deelaspecten van kwaliteit van de samenleving vertaalt het algemene idee van brede welvaart naar concrete discussies over bijvoorbeeld de verdeling van welbevinden, sociale samenhang of de rol van een legitiem en effectief overheidsbeleid.

In de benadering van brede welvaart die de gezamenlijke planbureaus hanteren wordt brede welvaart uitgewerkt via acht thema’s. Deze notitie beschrijft hoe het SCP, vanuit het perspectief van kwaliteit van de samenleving, ook in die discussie belangrijke bijdragen levert.