Nieuw Jaarplan SCP 2023

Eind 2022 is het Jaarplan van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) voor 2023 vastgesteld. In dit plan geeft het SCP een overzicht van zijn voorgenomen onderzoek in 2023. 

Het SCP heeft als taak om te volgen, verklaren en verkennen hoe het gaat met de inwoners van Nederland en met de samenleving als geheel. Op die manier draagt het SCP bij aan verantwoorde keuzes van beleidsdoelen waarbij het welzijn en de kwaliteit van leven van mensen in Nederland centraal staan. In dit Jaarplan staat hoe het SCP in 2023 die taak gaat uitvoeren en op welke manier onze kennis en inzichten invloed kunnen hebben op beleid. 
 

Beeld: ©Rob Poelenjee

Bijzonderheden in 2023

Er is een aantal thema’s waaraan het SCP in 2023 extra aandacht besteedt zoals brede welvaart, participatie, structurele ongelijkheid en sociale cohesie. Daarnaast bestaat het SCP op 30 maart 2023 precies 50 jaar. Een bijzondere gebeurtenis die we niet zomaar voorbij laten gaan. Het hele jaar zijn we extra zichtbaar met kennisactiviteiten, waarbij we het perspectief van burgers over maatschappelijke opgaven voor het voetlicht brengen. Tot slot voert het SCP in 2023 een interne, tussentijdse evaluatie van het Meerjarenplan uit, om te bepalen of we op koers liggen met de gestelde plannen en waar bijstelling nodig is. 

Onderzoeksprogramma

Het Jaarplan 2023 is onderdeel van het Meerjarenplan 2021-2025 van het SCP. In dit derde uitvoeringsjaar wordt het onderzoeksprogramma uit het Meerjarenplan aangevuld met onderzoek naar actuele en belangrijke beleidsthema’s van 2023. Denk hierbij aan onderwerpen als duurzaamheid, migratie, corona, wonen en gezondheidszorg. Wij doen onafhankelijk onderzoek, maar werken ook in opdracht van of samen met beleidsmakers en de andere planbureaus (het Planbureau voor de Leefomgeving en het Centraal Planbureau). Het volledige onderzoeksprogramma staat beschreven in zowel het Jaarplan 2023 als het meerjarenplan. 

Het Jaarplan is opgesteld in samenspraak met onze stakeholders. We hebben gesprekken gevoerd met onder meer vertegenwoordigers van ministeries, het parlement, gemeenten, provincies, maatschappelijke organisaties en media. Daarnaast zijn de uitkomsten van de visitatie van het SCP over de periode 2016-2020 meegenomen in het jaarplan. Conform de Aanwijzingen voor de planbureaus wordt het jaarplan behandeld in de Ministerraad, en vervolgens gehorend het gevoelen van de Ministerraad vastgesteld door de directeur van het SCP.