Aanvullend voorzieningengebruikonderzoek (AVO)

Het AVO is een vierjaarlijks onderzoek om gegevens te verkrijgen over het gebruik van een groot aantal maatschappelijke en culturele voorzieningen door de Nederlandse bevolking. Het onderzoek richt zich zowel op meting van het gebruik van voorzieningen als op meting van een breed scala van kenmerken die een huishouden en de individuele personen binnen een huishouden karakteriseren.

Korte onderzoeksbeschrijving

Doelpopulatie: Nederlandse bevolking van 6 jaar en ouder, zelfstandig wonend

Soort onderzoek: enquête

Steekproefeenheid: huishouden

Entiteiten: personen en huishoudens

Steekproefkader: PTT- cq. TPG-afgiftepuntenbestand; in 2007: adressensteekproef op basis van de Gemeentelijke basisadminstratie (GBA)

Verzamelmethode: mondelinge + schriftelijke vragenlijst

Opdrachtgever: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Frequentie: vierjaarlijks, van 1979 tot en met 2007

Weging: personen: naar leeftijd/geslacht/burgerlijke staat/urbanisatiegraad (vanaf 1995 'stedelijkheid'); huishoudens: naar weegfactor hoofd huishouden

Berichtgevers: voor sommige kinderen één van de ouders; indien mogelijk aanvulling onvolledige vragenlijsten door proxi-interviews

Verslagperiode: het gebruik van voorzieningen wordt gepeild voor een voorgaande periode, variërend van enkele maanden tot enkele jaren

AVO2007 (P1845)

Bij het AVO2007 is een split-half design toegepast waarbij de sport- en cultuurvragen in twee versies zijn aangeboden. In de a-variant (SCP/CBS(AVO'07a) is de vraagstelling conform vroegere AVO's en in de b-variant (SCP/CBS(AVO'07b) zijn de vragen geformuleerd zoals in de Richtlijn voor Sportdeelname Onderzoek (RSO).  In 2009 zijn op basis van het AVO2007  vervolgonderzoeken over cultuur gehouden.

Veldwerk: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Veldwerkperiode: september 2007 - december 2007

Steekproefmethode: tweetrapssteekproef: naar coropgebied en interviewerregio gestratificeerde steekproef van gemeenten met trekkingskans evenredig aan gemeenteomvang, random steekproef van adressen in geselecteerde gemeenten

Steekproefomvang: uitgezette steekproef exclusief kaderfouten en administratieve non-respons: 9892 huishoudens

Respons: 6790 huishoudens (63%); 13.410 personen

AVO2003 (P1660)

Veldwerk: GfK Panel Services Benelux

Veldwerkperiode: september 2003 - maart 2004

Steekproefmethode: enkelvoudige aselecte adressensteekproef

Steekproefomvang: 10.680 huishoudens (inclusief niet bereikt)

Respons: 6404 huishoudens; 13.776 personen (60%)

AVO'99 (P1513)

Veldwerk: GfK Nederland

Veldwerkperiode: september 1999 - februari 2000

Steekproefmethode: enkelvoudige aselecte adressensteekproef

Steekproefomvang: 9216 huishoudens

Respons: 6125 huishoudens; 13.490 personen (66%)

AVO'95 (P1304)

Veldwerk: GFK Interact

Veldwerkperiode: september 1995 - januari 1996

Steekproefmethode: enkelvoudige aselecte adressensteekproef

Steekproefomvang: 9305 huishoudens

Respons: 6421 huishoudens; 14.489 personen (69%)

AVO'91 (P1131)

Veldwerk: NSS / Marktonderzoek

Veldwerkperiode: september 1991 - december 1991

Steekproefmethode: tweetrapssteekproef: gemeenten/adressen; stratificatie naar gemeentegrootte

Steekproefomvang: 12.797 huishoudens

Respons: 5458 huishoudens; 13.105 personen (43%)

AVO'87 (P0966)

Veldwerk: NSS / Marktonderzoek

Veldwerkperiode: oktober 1987 - december 1987

Steekproefmethode: enkelvoudige aselecte adressensteekproef, met extra adressen in vier grote steden + Haarlem

Steekproefomvang: 10.302 huishoudens

Respons: 6496 huishoudens; 16.151 personen (63%)

AVO'83 (P0722)

Veldwerk: NSS / Marktonderzoek

Veldwerkperiode: september 1983 - november 1983

Steekproefmethode: enkelvoudige aselecte adressensteekproef

Steekproefomvang: 9908 huishoudens

Respons: 5774 huishoudens; 14.869 personen (58%)

AVO'79 (P0389)

Veldwerk: NSS / Marktonderzoek

Veldwerkperiode: september 1979 - november 1979

Steekproefmethode: enkelvoudige aselecte adressensteekproef

Steekproefomvang: 9915 huishoudens

Respons: 6431 huishoudens; 17.232 personen (65%)

Vervolgonderzoeken op het AVO

  • Cultuur (2009: drie deelonderzoeken: ict-gebruik voor cultuur, amateuristische kunstbeoefening, receptieve cultuurparticipatie)
  • Gehandicapten (2000, 2004)
  • Nationaal Sportonderzoek (2005)
  • Non-respons (2000)
  • Voorzieningengebruik calculerende burger (1993)
  • Zorgverlof (2000)