Onderzoek naar ouderen in instellingen (OII)

Om representatief uitspraken te kunnen doen over de gehele oudere bevolking is ter aanvulling van de beschikbare gegevens over thuiswonende ouderen onderzoek gedaan naar ouderen in instellingen. Dit onderzoek beoogt meer inzicht te krijgen in het sociale netwerk, de gezondheid, de woonsituatie, de financiële situatie en het gebruik van voorzieningen van ouderen die permanent in een verzorgingshuis of verpleeghuis verblijven.

De bestanden zijn te verkrijgen via DANS onder de tussen haakjes vermelde studienummers.

Korte onderzoeksbeschrijving

Doelpopulatie: Nederlandse bevolking van 55 jaar en ouder woonachtig in verzorgingshuis of verpleeghuis; in 1996 en 2000: 65 jaar en ouder

Soort onderzoek: enquête

Steekproefeenheid: persoon

Entiteiten: personen

Steekproefkader: 2004 en 2008: adressenbestand van ABF Research met alle verzorgings- en verpleeghuizen in Nederland
2015: door het CBS afgeleid adressenkader op basis van de adressen van Zorgkaart Nederland

Steekproefmethode: vanaf 2000: tweetrapssteekproef: instelling (selectie evenredig naar grootte; stratificatie naar regio en soort instelling; vanaf 2015 naar provincie), persoon (enkelvoudige aselecte steekproef)

Verzamelmethode: computerondersteunde mondelinge vragenlijst (CAPI); proxi's schriftelijk (PAPI)

Opdrachtgever: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Veldwerk: vanaf 2000: GfK Panel Services Benelux, 2015: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Berichtgevers: indien noodzakelijk is de vragenlijst proxi afgenomen bij een familielid en een personeelslid

OII2015/2016

Veldwerkperiode: 1 juli 2015 tot en met 30 juni 2016

Weging: CBS-weegmodel

Steekproefomvang: 548 instellingen

Respons: 298 instellingen (54%); 1616 personen (960 CAPI (66%) en 656 PAPI (65%))

OII2008/2009 (PI: urn:nbn:nl:ui:13-8b3o-xz)

Veldwerkperiode: oktober 2008 - juli 2009

Weging: naar leeftijd, geslacht en wel/niet samenwonend per type tehuis; idem plus regio

Steekproefomvang: beoogd aantal  instellingen: 124 verzorgingshuizen; 70 somatische verpleeghuizen; 70 psychogeriatrische verpleeghuizen; bruto benaderbare steekproef: 507 instellingen

Respons: aantal meewerkende instellingen: 132 verzorgingshuizen; 78 somatische verpleeghuizen; 73 psychogeriatrische verpleeghuizen; in totaal 1561 personen

OII2004 (P1736)

Veldwerkperiode: oktober - december 2004

Weging: naar leeftijd, geslacht en wel/niet samenwonend; idem plus regio

Steekproefomvang: beoogd aantal instellingen: 100 verzorgingshuizen; 50 somatische verpleeghuizen; 50 psychogeriatrische verpleeghuizen; benaderbare steekproef: 364 instellingen

Respons: aantal meewerkende instellingen: 102 verzorgingshuizen; 51 somatische verpleeghuizen; 48 psychogeriatrische verpleeghuizen (201 instellingen); in totaal 1158 personen

OII2000 (P1557)

Steekproefkader: Adressengids Ouderenzorg 1999; Zorgnota 2000 van VWS; 'Instellingen van intramurale gezondheidszorg 1999'

Verzamelmethode: computerondersteunde mondelinge vragenlijst (CAPI)

Veldwerk: GfK Nederland

Veldwerkperiode: eerste helft 2000

Weging: naar leeftijd, geslacht, huishoudensvorm, regio&stedelijkheid en instellingstype

Steekproefomvang: beoogd aantal instellingen: 100 verzorgingshuizen; 50 somatische verpleeghuizen; 50 psychogeriatrische verpleeghuizen; aantal benaderde instellingen: 158 verzorgingshuizen; 79 somatische verpleeghuizen; 78 psychogeriatrische verpleeghuizen

Respons: aantal meewerkende instellingen: 95 verzorgingshuizen; 58 somatische verpleeghuizen; 63 psychogeriatrische verpleeghuizen; in totaal 981 personen

Wozoco2000 (P1558)

Doelpopulatie: Nederlandse bevolking van 65 jaar of ouder woonachtig in een complex van aanleunwoningen of woonzorgcomplex

Steekproefkader: Adressengids Ouderenzorg 1999; 'Zorgaanbieders' en 'Woningbeheerders' (bestanden van het RIGO)

Steekproefmethode: tweetrapssteekproef: complex (selectie naar grootte; stratificatie naar regio); persoon (enkelvoudige aselecte steekproef)

Berichtgevers: indien noodzakelijk is de vragenlijst proxi afgenomen bij een familielid en een personeelslid

Veldwerkperiode: juni - oktober 2000

Weging: naar leeftijd, geslacht, huishoudensvorm, regio&stedelijkheid en instellingstype

Steekproefomvang: benaderd: 158 complexen van aanleunwoningen en 149 woonzorgcomplexen

Respons: 105 complexen van aanleunwoningen (66%; 409 personen) en 106 woonzorgcomplexen (71%; 427 personen)

OII'96 (P1363)

Steekproefkader: adressenbestand VVZS, Adresgids Ouderenzorg 1995 en ledenlijst Nederlandse Zorgfederatie

Steekproefmethode: tweetrapssteekproef: instellingen gestratificeerd naar regio; personen in instelling

Verzamelmethode: mondeling; schriftelijk als door proxi beantwoord

Veldwerk: Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen (ITS)

Veldwerkperiode: maart 1996 - mei 1996

Steekproefomvang: 221 instellingen; 1197 personen

Respons: 202 instellingen (91%); 1108 personen (93%)