Beperkt in functie

Trendrapportage ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en arbeidsdeelname van mensen met gezondheidsbeperkingen.

Auteurs: Maroesjka Versantvoort en Patricia van Echtelt.
ISBN/ISSN/anders: 978 90 377 0808 0.

Ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en de arbeidsdeelname van mensen met gezondheidsbeperkingen hebben de laatste decennia veel aandacht gevraagd van beleidsmakers.

Diverse maatregelen zijn ingevoerd om het ziekteverzuim en het aantal arbeidsongeschikten terug te dringen en de arbeidsdeelname van mensen met gezondheidsbeperkingen te verhogen.

In deze 4e editie van de trendrapportage komen de belangrijkste ontwikkelingen in ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en de arbeidsdeelname van personen met gezondheidsbeperkingen aan de orde.

Naast een beschrijving van deze trends staan twee thema’s centraal: de rol van werkgevers en de vraag hoe het arbeidsgehandicapten vergaat op de werkvloer. Wat zijn de overwegingen van werkgevers bij het aannemen of ontslaan van medewerkers en welke rol speelt gezondheid daarbij? Wat doen ze ter bevordering van de gezondheid van hun werknemers? Ook richt de rapportage zich op werknemers met beperkingen: hoe vergaat het hun op de arbeidsmarkt? Ervaren zij dezelfde kansen als mensen zonder beperkingen? En hoe tevreden zijn ze met hun werk?

Deze studie kwam tot stand in samenwerking met TNO en UWV. Het Centraal Bureau voor de Statistiek  bood ondersteunende diensten. De eindredactie was in handen van het SCP.

Gebruikte databestanden

  • Arbeidsaanbodpanel (AAP)
  • Statline (CBS)
  • Enquête beroepsbevolking (CBS)
  • European Union Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC), Eurostat
  • Kwaliteit van Werk (KvW)
  • Kwartaalenquête ziektevezuim (KZV)
  • Nationale Enquete Arbeidsomstandigheden (NEA), CBS/TNO
  • Werkgeversenquête Arbeid (WEA)
  • Zelfstandigenenquête Arbeid (ZEA)