Dorpsleven tussen stad en land

Eindrapportage Sociale Staat van het Platteland.

Auteur(s): Anja Steenbekkers, Lotte Vermeij, Pepijn van Houwelingen.
ISBN/ISSN/anders: 978 90 377 0828 8.

Het platteland heeft verschillende gezichten. Een deel van de dorpen heeft zich met succes ontwikkeld tot welvarende woondorpen met een uitstekende leefbaarheid.

Andere dorpen hebben te maken met bevolkingsafname en achteruitgang.

Het SCP heeft onderzocht  in hoeverre de contrasten toenemen binnen het platteland.

Dorpsleven tussen stad en land biedt inzicht in veranderingen in de leefsituatie van de 5 miljoen bewoners van het Nederlandse platteland.

Deel A gaat in op de verschillen tussen 4 dorpstypen: grote of kleine dorpen , die ofwel dichtbij de stad of afgelegen liggen. Aan de hand van uiteenlopende statistische bronnen behandelen we demografische, sociaaleconomische en sociaal-culturele veranderingen. Ook verschillen met de stad komen hier aan bod.

Deel B gaat  gaat vooral over het ‘echte’ platteland, de kleine  dorpen in relatie tot bevolkingskrimp. We schetsen demografische en sociaaleconomische trends voor de ruim 2,6 miljoen inwoners van kleine dorpen in en buiten krimpregio’s in Nederland. Op basis van data die speciaal voor dit onderzoekprogramma zijn verzameld, bekijken we de leefbaarheid in relatie tot de sociale kwaliteit van kleine dorpen.

Dorpsleven tussen stad en land is de slotpublicatie van het onderzoeksprogramma Sociale Staat van het Platteland waaraan het SCP heeft gewerkt in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. Het is een vervolg op De dorpenmonitor, die in 2013 verscheen.

Gebruikte databestanden