Lees:Tijd

Lezen in Nederland.

Auteurs: Annemarie Wennekers, Frank Huysmans en Jos de Haan.
ISBN/ISSN/anders: 978 90 377 0858 5.
Deze publicatie is in druk verkrijgbaar via de boekhandel.

Al sinds de jaren '50 van de vorige eeuw is er sprake van een gestage teruggang in de leestijd van Nederlanders.

Die dalende leestijd staat in schril contrast met de positieve persoonlijke en maatschappelijke opbrengsten die blijkens veel onderzoek aan lezen kunnen worden toegeschreven.

Door de opkomst van nieuwe apparatuur, zoals e-readers, tablets en smartphones, en digitale (sociale) media is ook de manier waarop er wordt gelezen veranderd.

Lees:Tijd – Lezen in Nederland brengt het leesgedrag van Nederlanders in kaart. Ook belicht het de ontwikkelingen in lezen in de afgelopen 10 jaar en de verschillen tussen bevolkingsgroepen.

Aan bod komt hoeveel, wat, hoe en wanneer Nederlanders lezen. Wie zijn de lezers (van papier en scherm) en wie de niet-lezers? Ook wordt gekeken naar de overige activiteiten en hoe het lezen zich hiermee verhoudt: in hoeverre wordt lezen gecombineerd en/of afgewisseld met andere bezigheden, en doen zich hierin verschillen voor tussen het lezen van papier en het lezen van een scherm? Tot slot is er ook aandacht voor de invloed van tijdsdruk op het leesgedrag.

Om de ontwikkelingen in het leesgedrag over de periode 2006-2016 te onderzoeken is gebruikgemaakt van de laatste drie metingen van het reguliere langjarige Tijdsbestedingsonderzoek (TBO). Met gegevens uit het Media:Tijd-onderzoek uit 2013 en 2015 wordt een gedetailleerd beeld gegeven van het lezen in het gedigitaliseerde medialandschap.

13 maart 2018: Toevoeging kaart Lezen en tijdsdruk met kerninformatie uit Lees:tijd. Lezen in Nederland.

Gebruikte databestanden