Verschillende wegen naar leidinggeven

Doorstroom van vrouwen en mannen
naar leidinggevende functies

Auteurs: Ans Merens en Jurjen Iedema
ISBN: 978 90 377 0949 0

Begin 2020 heeft het kabinet besloten tot invoering van een quotum voor vrouwen in de raad van commissarissen van beursgenoteerde bedrijven. Voor bedrijven die onder de quotumregeling gaan vallen, maar ook voor andere bedrijven die werk willen maken van diversiteitsbeleid, is het van belang dat er voldoende potentieel is van vrouwen die kunnen doorstromen naar topfuncties. Het is bekend dat er meer vrouwen in de lagen onder de top werken dan in de top zelf. Er is tot nu toe echter weinig onderzoek gedaan naar de onderliggende processen van doorstroom naar de verschillende niveaus van leidinggevende functies.

In dit onderzoek wordt daarom nagegaan of en op welke manier vrouwen en mannen gedurende hun loopbanen doorstromen naar leidinggevende en topfuncties. Ook kijken we welke factoren van invloed zijn op het al dan niet realiseren van doorstroom.

Gebruikte databestanden

Arbeidsaanbodpanel (AAP)