Beleidsvisies, burgervisies en gedragingen

De overheid maakt beleid voor mensen. Maar dat beleid sluit niet altijd aan bij de manier waarop mensen naar de wereld kijken. En mensen kunnen zich heel anders gedragen dan de overheid verwacht. Daarom onderzoekt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in het programma Beleidsvisies, burgervisies en gedragingen hoe beleid aansluit bij de visies en het gedrag van mensen.

Doel van het programma

Het SCP onderzoekt hoe overheidsbeleid aansluit op de manier waarop mensen denken en zich gedragen. Ook onderzoekt het SCP wat de gevolgen zijn als de ideeën achter beleid ver van mensen afstaan. Tot slot zoekt het SCP uit hoe de overheid knelpunten kan oplossen, en welke kansen er zijn om beleid effectiever te maken. 

Deze aanpak wordt gebruikt voor het analyseren van beleid rond verschillende thema’s: 

  • Duurzaamheid 
  • Gezond leven  
  • Zorg verlenen 
  • Leven lang leren 
  • Bestaanszekerheid 
  • Innovatie en ondernemerschap 

Wat levert het op? 

De uitkomsten van het onderzoek laten zien waarom overheidsbeleid soms wel en soms niet werkt. De bevindingen verduidelijken verschillende aannames die onder overheidsbeleid zitten, en laten zien waarom het belangrijk is daarmee rekening te houden. Ook maakt het SCP duidelijk wat de ideeën van Nederlanders zijn over beleidsthema’s. Zo sluit het beleid beter aan bij wat mensen kunnen en willen doen. 

Meer informatie

Wilt u meer weten over dit programma? Neem dan contact op met programmaleider Anne Roeters.

Wij zijn bezig met het toevoegen van informatie over onze lopende projecten. Mocht u in de tussentijd vragen hebben, neemt u dan contact op via communicatie@scp.nl. Meer informatie over het onderzoeksprogramma van het SCP vindt u in het Meerjarenplan 2021 – 2025.

Onderzoeksprogramma