Nieuwe Statushouders in Nederland (NSN)

Op verzoek van de ministeries van SZW, V&J, VWS en OCW is in 2017 en 2019 de survey Nieuwe Statushouders in Nederland (NSN) uitgevoerd onder Syrische statushouders die tussen 1 januari 2014 en 1 juli 2016 in Nederland een (voorlopige) verblijfsvergunning hebben gekregen.

NSN is onderdeel van een groter onderzoek dat via registerbestanden, periodiek te houden surveys en kwalitatief onderzoek zicht wil krijgen op de (sociaal-economische en sociaal-culturele) integratie en de ontwikkelingen daarin van Syrische statushouders.

In het onderzoek is naast allerlei achtergrondgegevens gevraagd naar de vlucht, periode in de opvang, inburgering en taal, opleidingen, werkervaring, oriëntatie op Nederland en op het herkomstland, sociale contacten,  waardeoriëntaties, gezondheid, leefstijl en zorggebruik. Ter aanvulling op het hoofdonderzoek is een additioneel onderzoek opgezet naar kinderen; ouders met minderjarige thuiswonende kinderen tussen de 4 en 17 jaar oud is gevraagd een vragenlijst over de leefsituatie van het kind in te vullen.

Het SCP was eindverantwoordelijk voor de totstandkoming van deze survey. Er is samengewerkt met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het Wetenschappelijk Onderzoek –en Documentatie Centrum (WODC) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  (RIVM) en onderzoeksbureau Labyrinth. Het CBS heeft de steekproef getrokken, de adressen ververst en de weging uitgevoerd. Het WODC en RIVM hebben een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de vragenlijst. Het veldwerk is uitgevoerd door Labyrinth.

Doelpopulatie: Syrische statushouders van 15 jaar en ouder die in 2015 en 2016 (tot 1 juli 2016) een verblijfsstatus hebben gekregen en de gezinsleden die zich bij hen hebben gevoegd

Soort onderzoek: Enquête

Verzamelmethode: Sequential mixed mode: CAWI en CAPI

Steekproefeenheid: Persoon

Opdrachtgever: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Frequentie: (Gedeeltelijk) herhaald

Respons

Netto respons (aantallen)

Netto respons (percentage)

2017

3209

81%

2019

2544

86%