Onderzoek zorggebruik - zorgenquête (OZG)

De Zorgenquête is opgezet om ramingen te kunnen maken van het gebruik van verzorging en verpleging waarin zowel de demografische ontwikkelingen als de ontwikkelingen in het beleidsveld zijn verwerkt. Er wordt daartoe informatie verzameld over mensen, zonder, met matige of met ernstige  lichamelijke of psychische beperkingen.

De zorgenquête is een vervolgenquête op de Gezondheidsenquête (GE) en het Onderzoek Sociale Samenhang (SocSam) van het CBS, waarin screeningvragen zijn gesteld om de mate van beperking te bepalen.

Korte onderzoeksbeschrijving

Doelpopulatie: mensen van 18 jaar en ouder, zonder of met lichte of ernstige lichamelijke of psychische beperkingen

Soort onderzoek: enquête

Steekproefeenheid: persoon

Entiteiten: personen

Steekproefkader: respondenten uit GE en SocSam die hebben aangegeven deel te willen nemen aan vervolgonderzoek en die 18 jaar of ouder zijn

Steekproefmethode: alle mensen met ernstige belemmeringen zijn voor OZG benaderd, 30% van de mensen met lichte belemmeringen en 22% van de mensen die geen belemmeringen hebben

Verzamelmethode: mixed-mode: CAWI-CATI-CAPI

Opdrachtgever: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Veldwerk: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Frequentie: meerjarig onderzoek: april 2014 tot en met december 2016; verzameld in maandelijke porties

Respons: zonder beperkingen: 3565 personen; met lichte beperkingen: 2010 personen; met ernstige beperkingen: 221 personen
OZG2014: 2185 respondenten, OZG2015: 2844 respondenten, OZG2016: 2757 respondenten